Logolink.png

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Aktualizace k 1. 8. 2013.

OBSAH

§ 1 - Předmět zákona o archivnictví a spisové službě

§ 2 - Vymezení pojmů zákona o archivnictví
§ 2 písm. a) - Archivnictví
§ 2 písm. b) - Péče o archiválie
§ 2 písm. c) - Archiv
§ 2 písm. d) - Původce archiválií
§ 2 písm. e) - Dokument podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
§ 2 písm. f) - Archiválie
§ 2 písm. g) - Výběr archiválií
§ 2 písm. h) - Archivní fond
§ 2 písm. i) - Archivní sbírka
§ 2 písm. j) - Archivní pomůcka
§ 2 písm. k) - Archivní zpracování
§ 2 písm. l) - Spisová služba
§ 2 písm. m) - Spisovna
§ 2 písm. n) - Správní archiv
§ 2 písm. o) - Metadata
§ 2 písm. p) - Spisový řád
§ 2 písm. q) - Spisový znak
§ 2 písm. r) - Skartační znak
§ 2 písm. s) - Skartační lhůta
§ 2 písm. t) - Zaměstnanec archivu

§ 3 - Povinnost uchovávat dokumenty
§ 4 - Kritéria výběru archiválií
§ 5 - Výběr archiválií podle doby vzniku
§ 6 - Výběr archiválií z dokumentů
§ 7 - Výběr archiválií ve skartačním řízení
§ 8 - Skartační řízení
§ 9 - Skartační návrh
§ 10 - Výběr archiválií ve skartačním řízení, vyhotovení protokolu
§ 11 - Výběr archiválií mimo skartační řízení
§ 12 - Výběr archiválií mimo skartační řízení, vyhotovení protokolu
§ 13 - Společná ustanovení k výběru archiválií
§ 14 - Zachování mlčenlivosti v zákoně o archivnictví
§ 15 - Dokumenty vybrané jako archiválie
§ 16 - Evidence archiválií
§ 17 - Základní evidence Národního archivního dědictví
§ 18 - Vedení evidenci všech archiválií a archivů ministerstvem
§ 18a - Zánik veřejného archivu
§ 18b - Portály pro zpřístupnění archiválií v digitální podobě
§ 18c - Správa metadat archiválií
§ 19 - Prováděcí právní předpis
§ 20 - Zrušen

§ 21 - Prohlášení za archivní kulturní památku
§ 22 - Prohlášení za národní kulturní památku
§ 22a - Označování archiválií, prováděcí právní předpis

§ 23 - Ochrana archiválií, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie
§ 24 - Práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie
§ 25 - Povinnosti vlastníka nebo držitele archiválie
§ 26 a § 27 - Odevzdání archiválie do úschovy vlastníkem nebo držitelem
§ 28 - Převod archiválií
§ 29 - Vývoz archiválií
§ 30 - Ochrana archivních kulturních památek a národních kulturních památek
§ 31 a § 32 - Vlastník archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky
§ 33 - Ustanovení některých paragrafů

§ 34 - Nahlížení do archiválií uložených v archivech
§ 35 - Zpracování osobních údajů žadatelů o nahlížení do archiválií
§ 36 - Prováděcí právní předpis, badatelský řád
§ 37 - Přístupné archiválie v archivech
§ 38 - Odepření nahlížení do archiválií uložených v archivu
§ 38a - Vyrozumění žadatele o odepření nahlížení do archiválií uložených v archivu
§ 39 - Vystavování archiválií
§ 40 - Pořizování výpisů, opisů a kopií archiválií uložených v archivu
§ 41 - Pořizování výpisů, opisů a kopií archiválií, které nejsou uloženy v archivu

§ 42 - Soustava archivů
§ 43 - výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby
§ 44 - Působnost ministerstva na úseku archivnictví
§ 45 - Národní archiv, organizační složka státu
§ 46 - Národní archiv
§ 46 odst. 1 - Národní archiv na úseku kontroly a výběru archiválií
§ 46 odst. 2 - Národní archiv na úseku péče o archiválie
§ 46 odst. 3 - Národní archiv na úseku péče o archiválie v digitální podobě
§ 47 - Seznam státních oblastních archivů
§ 48 - Správní obvody státních oblastních archivů
§ 49 - Státní oblastní archiv
§ 49 odst. 1 - Státní oblastní archiv na úseku kontroly a a výběru archiválií
§ 49 odst. 2 - Státní oblastní archiv v oblasti archivní péče
§ 50 - Další správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby
§ 51 - Specializované archivy
§ 52 - Úkoly specializovananého archivu
§ 53 - Bezpečnostní archivy
§ 54 - Archivy územních samosprávných celků
§ 55 - Úkoly archivu územního samosprávného celku
§ 56 - Soukromé archivy
§ 57 - Úkoly soukromého archivu

§ 58 - Akreditace archivů a povinnosti zřizovatelů archivů
§ 59 - Odnětí akreditace
§ 60 - Zánik akreditace
§ 60a - Oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
§ 60b - Odnětí oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
§ 60c - Zánik oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě
§ 61 - Povinnosti archivů
§ 62 - Výroční zprávy o činnosti archivů


§ 63 - Spisovou službu vykonávají
§ 64 - Příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů
§ 64a - Nakládání s dokumenty označenými "NATO UNCLASSIFIED" nebo "LIMITE"
§ 65 - Vyřizování a podepisování dokumentů dle zákona o archivnictví
§ 66 - Vydání spisového řádu
§ 67 - Odesílání dokumentů do vlastních rukou adresáta
§ 68 - Ukládání dokumentů dle zákona o archivnictví
§ 68a - Spisová rozluka dle zákona o archivnictví
§ 69 - Správní archiv zřízené ministerstvem
§ 69a - Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě
§ 70 - Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti výkonu spisové služby

§ 71 - Kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby
§ 72 - Archivní inspektor

§ 73 - Přestupky podle zákona o archivnictví a spisové službě
§ 74 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle zákona o archivnictví
§ 75 - Společná ustanovení o správních deliktech
§ 76 - Zrušen

§ 77, 78, 78a, 78b - Společná ustanovení
§ 79 - 84 Přechodná ustanovení
§ 85 - 86 - Závěrečná ustanovení
§ 87 - Zrušovací ustanovení

Osobní nástroje