Logolink.png

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Tento zákon upravuje

  • postavení podnikatelů,
  • obchodní závazkové vztahy,
  • některé jiné vztahy s podnikáním související,
  • zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1).

Právní rámec

§1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Odkazy

Akciová společnost a.s.
Akcie
Hospodářská soutěž
Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku
Jednání ve shodě
Jednatelé
Jednočlenná společnost
Jmenování likvidátora
Klamavá reklama
Kmenové akcie nabývané zaměstnanci
Komanditní společnost (k.s.)
Likvidace společnosti
Likvidace – výmaz z obchodního rejstříku
Likvidátor
Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
Nekalá soutěž
Neplatnost společnosti
Neplatnost usnesení valné hromady
Obchodní jmění dle obchodního zákoníku
Obchodní listiny
Obchodní podíl společníka spol.s r.o.
Obchodní rejstřík
Obchodní společnosti
Obchodní tajemství
Obchodní vedení společnosti
Odvolání pověření společníka
Ochrana věřitelů při snížení základního kapitálu
Obchodní rejstřík – náležitosti při návrhu na zápis
Podíl ve společnosti
Podíl na zisku
Podnik
Podnikání
Podnikatelská seskupení
Podstatný vliv
Povinnosti likvidátora
Práva a povinnosti společníků k.s.
Prioritní akcie
Prokura
Převod obchodního podílu s.r.o.
Rezervní fond podle obchodního zákoníku
Rozhodování společníků mimo valnou hromadu
Rozhodování valné hromady
Rozhodující vliv podle obchodního zákoníku
Ručení společníka v.o.s.
Smlouva o úvěru
Smrt společníka v.o.s.
Snížení základního kapitálu
Společník
Společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
Svolání valné hromady
Účast společníků na zvýšení základního kapitálu
Úvěr
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
Valná hromada
Veřejná nabídka akcií a.s.
Vklad společníka
Vkladové povinnosti společníka s.r.o.
Vyloučení společníka
Vypořádání podílu v společnosti
Vznik společnosti
Zákaz konkurence
Zakladatelská smlouva a.s.
Základní kapitál
Založení a vznik společnosti a.s
Založení rozhodnutím ustavující valné hromady
Zánik účasti komanditisty k.s.
Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku
Zastavení obchodního podílu
Změna společenské smlouvy
Zrušení a zánik společnosti
Zrušení a likvidace v.o.s.
Zrušení účasti společníka soudem
Zvýšení a snížení základního kapitálu
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů
Žaloba společníka

Jiné

[1]

Osobní nástroje