Logolink.png

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Předmět úpravy školského zákona

§ 2 - Zásady a cíle vzdělávání
§ 2 odst. 1 - Zásady vzdělávání
§ 2 odst. 2 - Cíle vzdělávání
§ 2 odst. 3 - Vzdělávání jako veřejná služba

§ 3 - Systém vzdělávacích programů ve školství
§ 3 odst.1 - Národní vzdělávací program

§ 4 - Rámcové vzdělávací programy
§ 5 - Školní vzdělávací programy
§ 6 - Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání

§ 7 - Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení
§ 7 odst. 1 - Vzdělávací soustavu tvoří
§ 7 odst. 2 - Vzdělávání podle školských programů
§ 7 odst. 3 - Druhy škol
§ 7 odst. 4 - Školské zařízení
§ 7 odst. 5 - Druhy školských zařízení
§ 7 odst. 6 - Zápis do školského rejstříku
§ 7 odst. 7 - Zajišťování vzdělávání pedagogickými pracovníky

§ 8 - Právní postavení škol a školských zařízení
§ 8a - Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti

§ 9 - Dlouhodobé záměry vzdělávání
§ 10 - Výroční zpráva podle školského zákona
§ 11 - Výroční zpráva - Prováděcí předpis
§ 12 - Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy
§ 13 - Vyučovací jazyk
§ 14 - Vzdělávání příslušníků národnostních menšin
§ 15 - Vyučování náboženství
§ 16 - Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
§ 17 - Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
§ 18 - Individuální vzdělávací plán
§ 19 - Individuální vzdělávací plán - Prováděcí předpis
§ 20 - Vzdělávání cizinců
§ 21 - Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
§ 22 - Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků
§ 23 - Organizace škol
§ 24 - Školní rok
§ 25 - Formy vzdělání
§ 26 - Vyučovací hodina
§ 27 - Učebnice, učební texty, školní potřeby

§ 28 - Dokumentace škol a školských zařízení - druhy
§ 28 odst. 1 - Dokumentace škol a školských zařízení
§ 28 odst. 2 - Školní matrika školy
§ 28 odst. 3 - Školní matrika školského zařízení
§ 28 odst. 4 - Záznam v školní matrice
§ 28 odst. 5 - Sdružování informací ze školních matrik
§ 28 odst. 6 - Prováděcí právní předpis pro vedení dokumentace
§ 28 odst. 7 - Právní předpis pro formu platných tiskopisů
§ 28 odst. 8 - Vysvědčení, výuční listy, diplomy
§ 28 odst. 9 - Evidence tiskopisů vysvědčení
§ 28 odst. 10 - Ukládání dokumentace

§ 29 - Bezpečnost a ochrana zdraví v školních zařízeních
§ 30 - Školní řád,vnitřní řád a stipendijní řád
§ 31 - Výchovná opatření

§ 32 - Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí,zákaz reklamy
§ 32a - Spolupráce škol a školských zařízení

§ 33 - Cíle předškolního vzdělávání
§ 34 - Organizace předškolního vzdělávání

§ 35 - Rozhodnutí ředitele o ukončení předškolního vzdělávání
§ 35 odst. 1 - Ukončení předškolního vzdělávání
§ 35 odst. 2 - Prováděcí předpis o předškolním vzdělávání

§ 36 - Plnění povinnosti školní docházky
§ 37 - Odklad povinné školní docházky

§ 38 - Plnění povinné školní docházky v zahraničí,v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole

§ 38a - Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole
§ 38a odst. 1 - Účinnost povolení
§ 38a odst. 2 - Žádost o povolení
§ 38a odst. 3 a 4 - Připojené doklady žadatele
§ 38a odst. 5 - Důvody pro zamítnutí žádosti Ministerstvem podle § 38 odst.1 písm.c)
§ 38a odst. 6 - Povinnosti školy a jejího zřizovatele podle § 38 odst.1 písm.c)

§ 38b - Zrušení povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky

§ 39 - Plnění povinné školní docházky ve střední škole
§ 40 - Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky
§ 41 - Individuální vzdělávaní
§ 42 - Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením
§ 43 - Splnění povinné školní docházky
§ 44 - Cíle základního vzdělávání
§ 45 - Stupně vzdělání
§ 46 - Organizace základního vzdělávání
§ 47 - Přípravné třídy základní školy

§ 48 - Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem
§ 48a - Přípravný stupeň základní školy speciální

§ 49 - Přestup žáka na jinou ZŠ
§ 50 - Omlouvání neúčasti žáka ve vyučování
§ 51 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - vysvědčení
§ 52 - Postoupení žáka do vyššího ročníku
§ 53 - Opravné zkoušky na ZŠ
§ 54 - Doklad o ukončení základního vzdělávání
§ 55 - Nezískání základního vzdělání
§ 56 - Zřízení funkce asistenta pedagoga
§ 57 - Cíle středního vzdělávání
§ 58 - Stupně středního vzdělání
§ 59 - Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

§ 60 - Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
§ 60 odst. 1 a 21 - Jednotlivá kola přijímacího řízení
§ 60 odst. 2 - Přijímací zkouška
§ 60 odst. 3 - Jednotná kritéria a počet přijímaných uchazečů
§ 60 odst. 4 - Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky
§ 60 odst. 5, 6, 7 - Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení
§ 60 odst. 8 a 9 - Přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení
§ 60 odst. 10 a 22 - Další kola přijímacího řízení
§ 60 odst. 11 a 12 - Náhradní termín a prodloužení doby přijímacího řízení
§ 60 odst. 13, 14, 15, 16, 20 - Hodnocení v jednotlivých kolech přijímacího řízení
§ 60 odst. 17 - Přijímací řízení bez konání přijímací zkoušky
§ 60 odst. 18 a 19 - Rozhodnutí o nepřijetí a odvolání uchazeče

§ 60a - Zápisový lístek na střední škole
§ 60b - Termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení

§ 61 - Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia
§ 62 - Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
§ 63 - Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole
§ 64 - Podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole - Prováděcí předpis
§ 65 - Organizace středního vzdělávání
§ 66 - Průběh středního vzdělávání
§ 67 - Omlouvání neúčasti nezletilého žáka ve vyučování
§ 68 - Nedokončení vzdělávání na střední škole
§ 69 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
§ 70 - Uznávání dosaženého vzdělání
§ 71 - Organizace a průběh středního vzdělávání - Prováděcí předpis
§ 72 - Způsoby ukončování středního vzdělávání
§ 73 - Účel závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky
§ 74 - Závěrečná zkouška
§ 75 - Podmínky vykonání závěrečné zkoušky
§ 76 - Závěrečné zkoušky - prováděcí předpis
§ 77 - Maturitní zkouška

§ 78 - Společná část maturitní zkoušky
§ 78a - Stanovení rozsahu vědomostí a dovedností maturitní zkoušky

§ 79 - Profilová část maturitní zkoušky

§ 80 - Orgány zajišťující maturitní zkoušku
§ 80a - Dílčí zkouška konaná ústní formou před zkušební maturitní komisí
§ 80b - Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost

§ 81 - Další podmínky konání maturitní zkoušky
§ 82 - Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky
§ 83 - Nástavbové studium
§ 84 - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
§ 85 - Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
§ 86 - Cíle vzdělávání v konzervatoři
§ 87 - Stupně vzdělání v konzervatoři
§ 88 - Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři
§ 89 - Ukončování vzdělávání v konzervatoři
§ 90 - Absolutorium v konzervatoři
§ 91 - Průběh, organizace a ukončování vzdělávání v konzervatoři - Prováděcí předpis
§ 92 - Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzdělání
§ 93 - Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
§ 94 - Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole
§ 95 - Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole
§ 96 - Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání
§ 97 - Student vyšší odborné školy
§ 98 - Predčasné ukončení studia
§ 99 - Hodnocení výsledků vzdělávání studentů
§ 100 - Uznávání dosaženého vzdělání
§ 101 - Ukončování vyššího odborného vzdělávání
§ 102 - Podmínky pro absolutorium
§ 103 - Průběh, organizace a ukončování vzdělávání ve VOŠ - Prováděcí předpis
§ 104 - Vzdělávací program VOŠ
§ 105 - Žádost o akreditaci vzdělávacího programu
§ 106 - Doba platnosti akreditace vzdělávacího programu
§ 107 - Akreditační komise VOŠ

§ 108 - Uznání zahraničního základního, středního nebo vyššího středního vzdělání
§ 108a - Podmínky uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami- prováděcípředpis

§ 109 - Základní umělecké vzdělávání
§ 110 - Jazykové vzdělávání
§ 111 - Zájmové vzdělávání
§ 112 - Podmínky a náležitosti zájmového vzdělávání - prováděcí předpis

§ 113 - Jednotlivá zkouška střední nebo VOŠ
§ 113a - Podmínky vykonání jednotlivých zkoušek - prováděcí předpis
§ 113b - Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání
§ 113c - Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři
§ 113d - Získání středoškolského vzdělání, VOŠ

§ 114 - Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursy
§ 115 - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
§ 116 - Školská poradenská zařízení
§ 117 - Školská výchovná a ubytovací zařízení
§ 118 - Školská zařízení pro zájmové vzdělávání
§ 119 - Zařízení školního stravování
§ 120 - Školská účelová zařízení
§ 121 - Typy školských zařízení - prováděcí předpis
§ 122 - Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost
§ 123 - Úplata za vzdělávání a školské služby
§ 124 - Hlavní činnost a zřizovatel školské právnické osoby
§ 125 - Zřízení a vznik školské právnické osoby
§ 126 - Zrušení a zánik školské právnické osoby
§ 127 - Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby
§ 128 - Likvidace školské právnické osoby
§ 129 - Působnost zřizovatele školské právnické osoby
§ 130 - Orgány školské právnické osoby
§ 131 - Ředitel školské právnické osoby
§ 132 - Rada školské právnické osoby
§ 133 - Příjmy školské právnické osoby
§ 134 - Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby
§ 135 - Doplňková činnost školské právnické osoby
§ 136 - Další pravidla hospodaření školské právnické osoby
§ 137 - Peněžní fondy školské právnické osoby
§ 138 - Fond kulturních a sociálních potřeb školské právnické osoby
§ 139 - Účetnictví školské právnické osoby
§ 140 - Vztah školské právnické osoby k majetku
§ 141 - Obsah školského rejstříku
§ 142 - Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
§ 143 - Vedení rejstříku škol a školských zařízení
§ 144 - Údaje v rejstříku škol a školských zařízení
§ 145 - Účastníci řízení ve věcech rejstříku škol
§ 146 - Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení
§ 147 - Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení
§ 148 - Posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení
§ 149 - Zápis změny v údajích škol a školských zařízení
§ 150 - Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení
§ 151 - Řízení o výmazu z rejstříku škola školských zařízení
§ 152 - Rejstřík škol a školských zařízení zřizovaných některými ministerstvy
§ 153 - Rejstřík školských právnických osob
§ 154 - Údaje k zápisu do rejstříku školských právnických osob
§ 155 - Sbírka listin jako součást rejstříku školských právnických osob

§ 156 - Účastník a navrhovatel řízení ve věcech rejstříku školských právnických osob
§ 156 odst. 1 - Účastník řízení ve věcech rejstříku školských právnických osob
§ 156 odst. 2 - Navrhovatel řízení ve věcech rejstříku školských právnických osob

§ 157 - Žádost o zápis školské právnické osoby do rejstříku školských právnických osob
§ 158 - Výmaz školské právnické osoby z rejstříku školských právnických osob

§ 159 - Žádost o zápis změny v zapisovaných údajích v rejstříku
§ 159a - Povinost právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení

§ 160 - Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu
§ 160 odst. 1 - Financování škol a školských zařízení
§ 160 odst. 2, 3 - Použití finančních prostředků
§ 160 odst. 4, 5, 6 - Finanční prostředky ze státního rozpočtu

§ 161 - Financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky
§ 162 - Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí
§ 163 - Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku
§ 164 - Ředitel školy a školského zařízení

§ 165 - Práva a povinnosti ředitele školy a školského zařízení|
§ 165 odst. 1 - Organizace a podmíky provozu školy a školského zařízení, a použití finančních prostředků státního rozpočtu
§ 165 odst. 2 - Práva a povinnosti v oblasti státní správy|

§ 166 - Podmínky pro výkon funkce ředitele školy
§ 167 - Školská rada
§ 168 - Pravomoce školské rady

§ 169 - Výkon státní správy ve školství
§ 169a - Zřizovací listina Centra
§ 169b - Změny týkající se sloučení nebo splynutí státních příspěvkových organizací
§ 169c - Oznámení o vzniku, změně a zániku státní příspěvkové organizace

§ 170 - Úkoly ministerstva zajišťuje
§ 171 - Úkoly ministerstvo vyhlašuje
§ 172 - Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí
§ 173 - Česká školní inspekce
§ 174 - Inspekční činnost - kontrola
§ 175 - Inspekční činnost -osoby přizvané
§ 176 - Návrhy na vyhlášení konkursu
§ 177 - Působnost územních samosprávných celků ve školství
§ 178 - Povinnosti obce v oblasti školství
§ 179 - Zřizování a zrušování příspěvkových organizací obcí nebo svazekem obcí

§ 180 - Zajištění výdajů na činnost škol a školských zařízení obcí nebo svazkem obcí
§ 180a - Smlouvy o partnerství při uzavírání projektů z prostředků EU

§ 181 - Povinnosti kraje v oblasti školství

§ 182 - Zajištění výdajů na činnost škol a školských zařízení krajem
§ 182a - Přestupky

§ 183 - Správní řád se nevztahuje
§ 183a - Povinnost poskytování údajů
§ 183b - Práva a povinnosti občana Evropské unie

§ 184 - Zkušební komise
§ 185 - Přechodná ustanovení
§ 186 - Přechodná ustanovení ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
§ 187 - Změna právní formy na školskou právnickou osobu
§ 188 - Podmínky ke změně právní formy na školskou právnickou osobu
§ 189 - Rozhodnutí o změně právní formy
§ 190 - Povinnosti statutárního orgánu
§ 191 - Zrušovací ustanovení
§ 192 - Účinnost

Osobní nástroje