Logolink.png

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 – Osoby, které vedou účetnictví
§ 1 odst. 1 – Předmět zákona
§ 1 odst. 2 – Zákon se vztahuje na
§ 1 odst. 3 – Účetnictví státu, vybrané účetní jednotky
§ 1 odst. 4 – Správa centrálního systému účetních informací státu CSÚIS|

§ 2 – Předmět účetnictví

§ 3 – Účetní zápisy, účetní období
§ 3 odst. 1 – Podvojné zápisy v účetním období
§ 3 odst. 2 – Účetní období, charakteristika

§ 4 – Povinnosti a metody vedení účetnictví
§ 4 odst. 1 – Povinnost vést účetnictví
§ 4 odst. 8 – Povinnosti účetní jednotky
§ 4 odst. 9 – Vedení účetnictví jako celek
§ 4 odst. 10 – Účetnictví jako soustava účetních záznamů
§ 4 odst. 11 – Souhrnné účetní záznamy
§ 4 odst. 12 – Vedení účetnictví v jednotkách české měny
§ 4 odst. 13 – Vedení účetnictví v českém jazyce
§ 4 odst. 14 – Účetnictví jako informační systém
§ 4 odst. 15 – Použití účetních metod

§ 4a Vedení účetnictví jinými účetními jednotkami

§ 5 – Externě vedené účetnictví

§ 6 – Povinnosti při vedení účetnictví
§ 6 odst. 1 – Zachycovaní účetních případů účetními doklady
§ 6 odst. 2 – Zaznamenávání účetních případů v účetních knihách
§ 6 odst. 3 – Povinnost inventarizovat majetek a závazky
§ 6 odst. 4 – Povinnost sestavovat účetní závěrku
§ 6 odst. 5 – Povinnost předávání účetních záznamů do CSÚIS
§ 6 odst. 6 – Schvalování účetní závěrky podle zvláštního zákona

§ 7 – Metody v účetnictví
§ 7 odst. 1 – Účetní závěrka a metody v účetnictví
§ 7 odst. 2 – Metoda věrného a poctivého zobrazení v účetnictví
§ 7 odst. 3 – Nepřetržité trvání účetní jednotky
§ 7 odst. 4 – Neměnnost účetních metod v následujících účetních obdobích
§ 7 odst. 5 – Použité účetní metody a příloha účetní závěrky
§ 7 odst. 6 – Zákaz vzájemného zúčtování

§ 8 – Metody, požadavky na vedení účetnictví
§ 8 odst. 1 – Účetnictví správné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů
§ 8 odst. 2 – Účetnictví správné
§ 8 odst. 3 – Účetnictví úplné
§ 8 odst. 4 – Účetnictví průkazné
§ 8 odst. 5 – Účetnictví srozumitelné
§ 8 odst. 6 – Trvalost účetních záznamů

§ 9 – Rozsah vedení účetnictví
§ 9 odst. 1 – Povinnost vést účetnictví v plném rozsahu
§ 9 odst. 3 – Účetní jednotky, které mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
§ 9 odst. 5 – Přechod z vedení účetnictví ve zjednodušeném na plný rozsah

§ 10 – zrušen

§ 11 – Účetní doklady
§ 11 odst. 1 – Náležitosti účetních dokladů
§ 11 odst. 2 – Vyhotovení účetních dokladů

§ 12 – Účetní zápisy
§ 12 odst. 1 – Účetní zápisy jako účetní záznamy
§ 12 odst. 2 – Provádění účetních zápisů
§ 12 odst. 3 – Účetní zápisy a účetní knihy

§ 13 – Účetní knihy
§ 13 odst. 1 – Účetní knihy, druhy
§ 13 odst. 2 – Hlavní kniha
§ 13 odst. 3 – Účetní knihy a účty

§ 13a – Zjednodušený rozsah účetnictví
§ 13a odst. 1 – Obsah vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
§ 13a odst. 2 – Ustanovení, které se nemusí používat v zjednodušeném rozsahu účetnictví
§ 13a odst. 3 – Uplatnění postupů ve zjednodušeném vedení účetnictví

§ 14 – Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
§ 14 odst. 1 – Směrná účtová osnova
§ 14 odst. 2 – Účtový rozvrh
§ 14 odst. 3 – Změna účtového rozvrhu

§ 15 – zrušen

§ 16 – Ostatní ustanovení o účetních knihách
§ 16 odst. 1 – Analytické a syntetické účty
§ 16 odst. 2 – Analytické účty v měrných i peněžních jednotkách

§ 17 – Otevírání a zavírání účetních knih
§ 17 odst. 1 – Otevírání účetních knih
§ 17 odst. 2 – Uzavírání účetních knih
§ 17 odst. 7 – Účetní zápisy po uzavření účetních knih účetních knih
§ 17 odst. 8 – Sestavení mezitimní a řádné účetní závěrky

§ 18 – Účetní závěrka
§ 18 odst. 1 – Účetní závěrku tvoří
§ 18 odst. 2 – Náležitosti účetní závěrky
§ 18 odst. 3 – Účetní závěrka v plném a v zjednodušeném rozsahu

§ 19 – Rozvahový den
§ 19 odst. 1 – Sestavení účetní závěrky k rozvahovému dni
§ 19 odst. 2 – Informace v účetní závěrce
§ 19 odst. 3 – Mezitímní účetní závěrka
§ 19 odst. 4 – Návaznost počátečních stavů na konečné zůstatky účtů
§ 19 odst. 5 – Povinnost uvést informace v příloze účetní závěrky
§ 19 odst. 6 – Informace v účetní závěrce
§ 19 odst. 6 a – Informace v účetní závěrce spolehlivá
§ 19 odst. 6 b – Informace v účetní závěrce včasná
§ 19 odst. 6 c – Informace v účetní závěrce srovnatelná
§ 19 odst. 6 d – Informace v účetní závěrce významná
§ 19 odst. 6 e – Informace v účetní závěrce srozumitelná
§ 19 odst. 7 – Krátkodobé a dlouhodobé závazky a majetek

§ 19a – Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky

§ 20 – Ověření účetní závěrky auditorem

§ 20 odst. 1 – Povinnost ověření účetní závěrky auditorem mají

§ 20 odst. 2. – Povinnost ověření účetní závěrky auditorem nemají


§ 21 – Výroční zpráva

§ 21 odst. 1. – Povinnost vyhotovení výroční zprávy
§ 21 odst. 2. – Náležitosti výroční zprávy
§ 21 odst. 3. – Další informace ve výroční zprávě
§ 21 odst. 4. – Výroční zpráva a účetní závěrka

§ 21 a – Způsoby zveřejňování
§ 21 a odst. 1. – Povinnost zveřejňování účetní závěrky
§ 21 a odst. 2. – Lhůty pro zveřejnění účetní závěrky

§ 21 a odst. 3. – Zveřejnění zprávy auditora
§ 21 a odst. 4. – Zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku
§ 21 a odst. 5. – Zveřejnění účetní závěrky OSS
§ 21 a odst. 6 – Zákaz zveřejnění informací neověřených auditorem


§ 22 – Konsolidovaná účetní závěrka
§ 22 odst.5. – Podstatný vliv v účetní jednotce

§ 22 a – Konsolidovanou účetní závěrku nesestavují

§ 22 b – Konsolidovaná výroční zpráva

§ 23 – Konsolidující účetní jednotka

§ 23 a – Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaci

§ 23 b – Sestavovaní výkazů za Českou republiku

§ 24 – Oceňování majetku a závazků
§ 24 odst. 1 – Oceňování majetku a závazků podle zákona
§ 24 odst. 2 – Okamžik uskutečnění oceňování majetku a závazků
§ 24 odst. 3 – Ocenění jednotlivých složek majetku
§ 24 odst. 4 – Ocenění souboru movitých věcí
§ 24 odst. 5 – Ocenění majetku při prodeji podniku
§ 24 odst. 6 – Přecenění majetku a závazků oceněného v cizí měně
§ 24 odst. 7 – Pevný kurz při přepočtu cizí měny
§ 24 odst. 8 – Pevný kurz přepočtu cizí měny nepoužijí
§ 24 odst. 9 – Přepočet cizí měny, u které se nevyhlašuje devízový kurz

§ 25 – Oceňovaní jednotlivých složek majetku a závazků
§ 25 odst. 1 – Oceňování jednotlivých složek majetku a závazků
§ 25 odst. 2 – Ocenění předpokládánou výši ocenění
§ 25 odst. 3 – Oceňování k rozvahovému dni
§ 25 odst. 4 – Ocenění stejného druhů zásob a cenných papírů
§ 25 odst. 5 – Definice druhů cen
§ 25 odst. 6 – Reprodukční pořizovací cena

§ 26 – Oceňování ve zvláštních případech
§ 26 odst. 1. – Inventarizace a snížení ocenění zásob
§ 26 odst. 2. – Inventarizace snížení ocenění závazků
§ 26 odst. 3. – Oceňování rezerv, opravných položek a odpisů majetku
§ 26 odst. 4. – Oceňování ve zvláštních případech ve vybraných účetních jednotkách

§ 27 – Ocenění reálnou hodnotou (reálnou cenou)
§ 27 odst. 1 – Složky majetku a závazků, které se oceňují reálnou cenou
§ 27 odst. 1 písm. a) – cenné papíry, které se oceňují reálnou cenou
§ 27 odst. 1 písm. h) – majetek určený k prodeji u vybraných účetních jednotek
§ 27 odst. 2 – Ocenění reálnou cenou ne jenom k rozvahovému dni
§ 27 odst. 3 – Přecenování obchodního jmění při přeměně společnosti
§ 27 odst. 4 – Stanovení reálné hodnoty
§ 27 odst. 5 – Tržní hodnota
§ 27 odst. 6 – Oceňování reálnnou hodnotou v souladu s účetními metodami
§ 27 odst. 7 – Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu

§ 28 – Odpisování majetku u účetní jednotky, která má vlastnické nebo jiné právo k hospodaření s majetkem státu, ÚSC
§ 28 odst. 1 – Odpisování majetku státu nebo USC užívaného jinou účetní jednotkou
§ 28 odst. 2 – Odpisování majetku a smlouva o nájmu nebo o výpůjčce
§ 28 odst. 3 – Odpisování majetku na základě smlouvy o finančním leasingu
§ 28 odst. 4 – Odpisování majetku nájemcem
§ 28 odst. 5 – Odpisování technického zhodnocení užívaného cizího majetku
§ 28 odst. 6 – Povinnost sestavovat odpisový plán

§ 29 - Inventarizace majetku a závazku
§ 29 odst. 1. - Inventarizace majetku a závazku, definice
§ 29 odst. 2. - Průběžná inventarizace majetku a závazku
§ 29 odst. 3. - Prokázání inventarizace majetku a závazku
§ 29 odst. 4. - Prováděcí právní předpis


§ 30 – Provedení inventarizace majetku a závazku
§ 30 odst. 1. – Zjišťovaní skutečných stavů inventarizací
§ 30 odst. 2. – Postupování při provádění inventarizace majetku a závazku
§ 30 odst. 3. – Provádění fyzické inventury
§ 30 odst. 4. – Provádění dokladové inventury
§ 30 odst. 5. – Postup při průběžné inventarizaci
§ 30 odst. 6. – Zahájení a ukončení periodické inventury
§ 30 odst. 7. - Inventurní soupisy
§ 30 odst. 8. – Inventurní soupisy při průběžné inventuře
§ 30 odst. 9. – Inventarizace kulturních památek
§ 30 odst. 10. - Inventarizační rozdíly
§ 30 odst. 11. – Zaúčtování inventarizačních rozdílů
§ 30 odst. 12. – Inventarizace jiných aktiv, jiných pasiv a podrozvahových účtů


§ 31 – Uchovávání účetních záznamů
§ 31 odst. 1 - Povinnost uchovávání účetních záznamů
§ 31 odst. 2. - Doba uchovávání účetních záznamů
§ 31 odst. 3. - Povinnosti spojené s uchováváním účetních záznamů
§ 31 odst. 4. - Archivace účetních záznamů

§ 32 – Použití účetních záznamů pro jiné účely
§ 32 odst. 1 – Jiné účely (trestní řízení, správní řízení a pod.)
§ 32 odst. 2 – Jiné účely podle zvláštních předpisů
§ 32 odst. 3 – Jiné účely (záruční lhůty, reklamační řízení)
§ 32 odst. 4 – Jiné účetní písemnosti z doby před 1. lednem 1949


§ 33 – Účetní záznam

§ 33 odst. 1. – Obsah a forma účetního záznamu


§ 33 odst. 2. – Forma účetního záznamu

§ 33 odst. 3. – Převod formy účetního záznamu

§ 33 odst. 4. – Zaručení neměnnosti a následné čitelnosti účetního záznamu

§ 33 odst. 5. – Seskupení účetních záznamů

§ 33 odst. 6. – Rovnocennost všech forem účetních záznamů

§ 33 odst. 7. – Převod účetního záznamu do čitelné formy

§ 33 odst. 8. – Průkazný účetní záznam v řízení

§ 33 odst. 9 – Ochrana účetních záznamů


§ 33a – Průkaznost účetního záznamu

§ 33a odst. 1. – Za průkazný účetní záznam se považuje

§ 33a odst. 2. – Neprůkazný účetní záznam

§ 33a odst. 3. – Účetní záznam určený k přenosu

§ 33a odst. 4. – Podpisový záznam

§ 33a odst. 5. – Připojení podpisového záznamu v listinné formě

§ 33a odst. 6. – Připojení podpisového záznamu v technické formě
§ 33a odst. 7. – Průkazný účetní záznam v listinné formě
§ 33a odst. 8. – Identifikační záznam
§ 33a odst. 9. – Připojení více podpisových záznamů
§ 33a odst. 10. – Podpisové vzory


§ 34 – Přenos průkazného účetního záznamu


§ 35 - Opravy a ostatní ustanovení o účetních záznamech
§ 35 odst. 1 – Opravy nebo doplnění účetních záznamů
Opravy neúplných, neprůkazných, nesprávných nebo nesrozumitelných účetních záznamů
§ 35 odst. 2 – § 35 odst. 3 – Určení osoby odpovědné za provedení opravy
§ 35 odst. 4 – Okamžik uskutečnění účetního případu
§ 35 odst. 5 – Nečitelná forma účetního záznamu
§ 35 odst. 6 – Ztracené, odcizené, zničené nebo poškozené účetní záznamy
§ 35 odst. 7 – Za opravu se nepovažuje

§ 36 – Dosažení souladu při používání účetních metod

§ 36 – odst. 1 - České účetní standardy


§ 37 – Přestupky a sankce


§ 37a – Pokuty za účelem vymáhání splnění povinnosti


§ 37 aa – Hodnota aktiv celkem


§ 37 ab – Společná ustanovení ke správním deliktům


§ 37b – Zmocňovací ustanovení


§ 38 – Účetní období roku 1992


§ 38a – Občanská sdružení, jejich organizační jednotky


§ 39 – Zrušují se


§ 40 – Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992

Osobní nástroje