Logolink.png

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Tento zákon upravuje

  • organizační uspořádání sociálního zabezpečení,
  • působnost ČSSZ a OSSZ a orgánů státní správy při výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • upravuje také vztahy občanů a zaměstnavatelů pro provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech důchodového pojištění.
  • řeší státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.

Právní rámec

§ 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Doplňující informace

To, co se vztahuje k práci účetní obce a příspěvkové organizace:
§ 4 – charakterizuje postavení MPSV v této oblasti
§ 5 – je činnosti ČSSZ
§ 6 – řeší postavení a řízení OSSZ
§ 7 – uvádí, jak se řídí místní příslušnost OSSZ
§ 8 – posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti

V následujících § – řeší registry, co mají obsahovat, přidělování rodního čísla, mlčenlivost, spolupráci s FÚ
§ 35 a – povinnost zaměstnavatelů vést a předkládat záznamy pro účely důchodového pojištění
(§§36, 36 a, 36 b, 37 – upřesňují tyto povinnosti)
§ 38 – ELDZ + § 39 jejich předkládání, § 39a + §40 – předkládání údajů o důch. pojištění
§ 40 – informativní osobní list důchodového pojištění
§ 41 – hlášení zaměstnávání důchodců

Odkazy

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Česká správa sociálního zabezpečení
Okresní správy sociálního zabezpečení
Místní příslušnost OSSZ
Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti
Výplata důchodu zvláštnímu příjemci určenému obcí
Co mohou požadovat orgány sociálního zabezpečení
Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění – uchování ELDZ a ML
Vedení a předkládání záznamů
Evidenční listy důchodového zabezpečení
Předkládání ELDZ
Informativní osobní list důchodového pojištění
Hlášení o zaměstnávání důchodců
Vydávání potvrzení o nemocenském nebo jen důchodovém pojištění
Organizace a provádění sociálního zabezpečení – obecně
Přehled o výši vyměřovacích základů a pojistného – r. 2011

[Portál veřejné správy]

Osobní nástroje