Logolink.png

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Zákon o dani z příjmů - předmět úpravy

§ 2 - Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
§ 2 odst. 1 - Poplatníci daně z příjmů
§ 2 odst. 2 - Poplatníci daně z příjmů fyzických osob – daňoví rezidenti
§ 2 odst. 3 - Poplatníci daně z příjmů fyzických osob – daňoví nerezidenti
§ 2 odst. 4 - Poplatník daně z příjmů fyzických osob obvykle se zdržující na území ČR

§ 3 - Předmět daně z příjmů fyzických osob
§ 3 odst. 1 - Předmětem daně z příjmů fyzických osob je
§ 3 odst. 2 a 3 - Příjem fyzické osoby DP
§ 3 odst. 4 - Předmětem daně z příjmů fyzických osob není

§ 4 - Osvobození od daně z příjmů fyzických osob
§ 4 odst. 1 - Daň z příjmů a osvobození příjmů
§ 4 odst. 1 písm. a) - Osvobození DP – příjmy z prodeje rodinného domu, bytu – trvalé bydliště
§ 4 odst. 1 písm. b) - Osvobození DP – příjmy z prodeje nemovitostí, bytů a nebytových prostor
§ 4 odst. 1 písm. c) - Osvobození DP – příjmy z prodeje movitých věcí
§ 4 odst. 1 písm. d) - Osvobození DP – přijaté náhrady
§ 4 odst. 1 písm. e) - Osvobození DP – příjem – reorganizace podle insolvenčního zákona
§ 4 odst. 1 písm. f) - Osvobození DP – cena ze soutěže
§ 4 odst. 1 písm. g) - Osvobození DP – náhrady přijaté podle zvláštních zákonů
§ 4 odst. 1 písm. h) - Osvobození DP – příjem získaný ve formě dávek a služeb z pojištění
§ 4 odst. 1 písm. ch) - Osvobození DP – příjem z vyživovací povinnosti
§ 4 odst. 1 písm. i) - Osvobození DP – dávky dle zvláštních předpisů
§ 4 odst. 1 písm. j) - Osvobození DP – odměny dárcům biologického materiálu z lidského organizmu
§ 4 odst. 1 písm. k) - Osvobození DP – stipendia
§ 4 odst. 1 písm. l) - Osvobození DP – plnění z pojištění osob
§ 4 odst. 1 písm. m) - Osvobození DP – plnění ozbrojenými silami
§ 4 odst. 1 písm. n) - Osvobození DP – kázeňské odměny příslušníkům ozbrojených sil
§ 4 odst. 1 písm. o) - zrušeno
§ 4 odst. 1 písm. p) - Osvobození DP – plnění v souvislosti s výkonem civilní služby
§ 4 odst. 1 písm. r) - Osvobození DP – příjmy z převodu členských práv
§ 4 odst. 1 písm. s) - Osvobození DP – příspěvky ze stavebního spoření
§ 4 odst. 1 písm. t) - Osvobození DP – dotace z rozpočtů
§ 4 odst. 1 písm. u) - Osvobození DP – náhrada za uvolnění bytu
§ 4 odst. 1 písm. v) - Osvobození DP – úrokové příjmy daňových nerezidentů
§ 4 odst. 1 písm. w) - Osvobození DP – příjmy z prodeje cenných papírů
§ 4 odst. 1 písm. x) - Osvobození DP – příjmy z odpisu závazků
§ 4 odst. 1 písm. y) - Osvobození DP – příjmy z úroků z přeplatků
§ 4 odst. 1 písm. z) - Osvobození DP – příjmy plynoucí ve formě daru
§ 4 odst. 1 písm. za) - Osvobození DP – příjmy nabyvatele bytu
§ 4 odst. 1 písm. zb) - Osvobození DP – příjmy v souvislosti s autorským právem
§ 4 odst. 1 písm. zc) - Osvobození DP – příjmy jako náhrada za věcné břemeno
§ 4 odst. 1 písm. zd) - Osvobození DP – kursový zisk při směně peněz
§ 4 odst. 1 písm. ze) - Osvobození DP – plnění při výkonu dobrovolnické služby
§ 4 odst. 1 písm. zf) - Osvobození DP – příjmy plynoucí ve formě daru pro ZOO
§ 4 odst. 1 písm. zg) - Osvobození DP – příjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru
§ 4 odst. 1 písm. zh) - Osvobození DP – příjmy plynoucí při přeměnách
§ 4 odst. 1 písm. zi) - Osvobození DP – náhrady národním expertům
§ 4 odst. 1 písm. zj) - Osvobození DP – naturální plnění poskytovaná prezidentu
§ 4 odst. 1 písm. zk) - Osvobození DP – daňový bonus
§ 4 odst. 1 písm. zl) - Osvobození DP – příjmy poslancům Evropského parlamentu zvoleným na území České republiky
§ 4 odst. 1 písm. zm) - Osvobození DP – výnosy z prostředků rezerv na zvláštním účtu
§ 4 odst. 2 - Daň z příjmů a doba mezi nabytím a prodejem
§ 4 odst. 3 - Daň z příjmů a osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí
§ 4 odst. 4 - Obchodní majetek z pohledu daně z příjmů fyzických osob

§ 5 - Základ daně z příjmů a daňová ztráta
§ 5 odst. 1 - Základ daně z příjmů fyzické osoby
§ 5 odst. 2 - Základ daně z příjmů u více druhů příjmů
§ 5 odst. 3 - Daňová ztráta daně z příjmů fyzické osoby
§ 5 odst. 4 - Základ daně z příjmů a vyplacené příjmy
§ 5 odst. 5 - Do základu daně z příjmů se nezahrnují
§ 5 odst. 6 - Příjem zahrnutý do základu daně z příjmů, který byl vrácen
§ 5 odst. 7 - Poplatník daně z příjmů a nezbytně vynaložené výdaje
§ 5 odst. 8 - Přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci
§ 5 odst. 9 - Základ daně z příjmů a hodnota pohledávky
§ 5 odst. 10 - Zvýšení rozdílu mezi příjmy a výdaji, daň z příjmů
§ 5 odst. 11 - Snížení rozdílu mezi příjmy a výdaji, daň z příjmů

§ 6 - Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
§ 6 odst. 1 - Příjmy ze závislé činnosti
§ 6 odst. 2 - Poplatník s příjmy ze závislé činnosti
§ 6 odst. 3 - Příjmem ze závislé činnosti se rozumí
§ 6 odst. 4 - Příjmy ze závislé činnosti do limitu Kč 5 000,-
§ 6 odst. 5 - Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem ze zahraničí
§ 6 odst. 6 - Motorové vozidlo zaměstnavatele v užívání zaměstnancem, daň z příjmů
§ 6 odst. 7 - Předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti není
§ 6 odst. 8 - Hrazení výdajů paušální částkou, daň z příjmů
§ 6 odst. 9 - Osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti
§ 6 odst. 9 písm. a) - Osvobození DP – odborný rozvoj zaměstnanců
§ 6 odst. 9 písm. b) - Osvobození DP – hodnota stravování
§ 6 odst. 9 písm. c) - Osvobození DP – hodnota nealkoholických nápojů
§ 6 odst. 9 písm. d) - Osvobození DP – plnění poskytovaná z FKSP a sociálních fondů, ze zisku
§ 6 odst. 9 písm. e) - Osvobození DP – bezplatné nebo zlevněné jízdenky zaměstnancům
§ 6 odst. 9 písm. f) - Osvobození DP – příjmy fyzických osob – daňových nerezidentů
§ 6 odst. 9 písm. g) - Osvobození DP – nepeněžní dary zaměstnancům
§ 6 odst. 9 písm. h) - Osvobození DP – peněžní plnění na výstrojní a proviantní náležitosti
§ 6 odst. 9 písm. ch) - Osvobození DP – náhrady za ztrátu služebního příjmu
§ 6 odst. 9 písm. i) - Osvobození DP – hodnota přechodného ubytování
§ 6 odst. 9 písm. j) - Osvobození DP – mzdové vyrovnání
§ 6 odst. 9 písm. k) - Osvobození DP – náhrada za ztrátu důchodu
§ 6 odst. 9 písm. l) - Osvobození DP – zvýhodněné půjčky
§ 6 odst. 9 písm. m) - Osvobození DP – zvláštní příplatek vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů
§ 6 odst. 9 písm. n) - Osvobození DP – odstupné v hornictví
§ 6 odst. 9 písm. o) - Osvobození DP – příjmy jako sociální výpomoc
§ 6 odst. 9 písm. p) - Osvobození DP – příspěvek na penzijní a životní pojištění
§ 6 odst. 9 písm. r) - Osvobození DP – naturální plnění představitelům státní moci a soudcům
§ 6 odst. 9 písm. s) - Osvobození DP – náhrada prokázaných výdajů představitelům státní moci a soudcům
§ 6 odst. 9 písm. t) - Osvobození DP – příjem jako náhrada za dobu dočasné pracovní neschopnosti
§ 6 odst. 9 písm. u) - Osvobození DP – částky vynaložené v souvislosti s výplatou mzdy
§ 6 odst. 10 - Funkční požitky
§ 6 odst. 11 - Za funkční požitek se nepovažují
§ 6 odst. 12 - Funkční požitky a osvobození od DP
§ 6 odst. 13 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti
§ 6 odst. 14 - Příjem ze závislé činnosti plynoucí ze zdrojů v zahraničí
§ 6 odst. 15 - Příjem ze závislé činnosti plynoucí ze zdrojů na území ČR
§ 6 odst. 16 - Příjmy ze závislé činnosti zúčtované ve prospěch zaměstnance
§ 6 odst. 17 - Instituce penzijního pojištění a daň z příjmů

§ 7 - Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, DP
§ 7 odst. 1 - Příjmy z podnikání, DP
§ 7 odst. 2 - Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti,DP
§ 7 odst. 3 - Základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 7 odst. 4 - Základ daně z příjmů společníka
§ 7 odst. 5 - Základ daně z příjmů komplementáře komanditní společnosti
§ 7 odst. 6 - Příjmy autorů
§ 7 odst. 7 a 8 - Způsob uplatnění výdajů DP
§ 7 odst. 9 - Rozdělení výdajů souvisejících z nemovitostí využívané k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 7 odst. 10 - Za příjmy se nepovažují
§ 7 odst. 11 - Příjmy a ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné podnikatelské činnosti
§ 7 odst. 12 - Základ daně z příjmů a změna způsobu účtování účetního období
§ 7 odst. 13 - Poplatníci s příjmy kteří nevedou účetnictví a neuplatňují výdaje

§ 7a - Daň z příjmů stanovená paušální částkou
§ 7a odst. 1 - Stanovení daně z příjmů paušální částkou u spolupracujících osob
§ 7a odst. 2 - Stanovení daně z příjmů paušální částkou u spolupracujících manželů
§ 7a odst. 3 - Určení výše daně z příjmů paušální částkou
§ 7a odst. 4 - Daň z příjmů stanovená paušální částkou a daňový bonus
§ 7a odst. 5 - Daň stanovená paušální částkou u příjmů z prodeje věci nebo práva
§ 7a odst. 6 - Zrušení daně z příjmů paušální částkou
§ 7a odst. 7 - Protokol o stanovení daně z příjmů paušální částkou
§ 7a odst. 8 - Splatnost daně z příjmů paušální částkou

§ 7b - Daňová evidence DP
§ 7b odst. 1 - Údaje v daňové evidenci DP
§ 7b odst. 2 - Obsahové vymezení daňové evidence DP
§ 7b odst. 3 - Hodnota pohledávky u poplatníka daně z příjmů fyzických osob
§ 7b odst. 4 - Zápis v daňové evidenci DP
§ 7b odst. 5 - Archivace daňové evidence DP

§ 8 - Příjmy z kapitálového majetku
§ 8 odst. 1 - Příjmy z kapitálového majetku jsou
§ 8 odst. 1 písm. a)- Podíly na zisku, úroky a jiné výnosy
§ 8 odst. 1 písm. b) - Podíly na zisku tichého společníka
§ 8 odst. 1 písm. c) - Úroky, výhry a jiné výnosy
§ 8 odst. 1 písm. d) - Výnosy z vkladních listů
§ 8 odst. 1 písm. e) - Dávky penzijního připojištění
§ 8 odst. 1 písm. f) - Plnění ze soukromého životního pojištění
§ 8 odst. 1 písm. g) - Úroky a výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček
§ 8 odst. 1 písm. h) - Držba směnek
§ 8 odst. 2 - Za příjmy z kapitálového majetku se dále považují
§ 8 odst. 2 písm. a) - Hodnota dluhopisu
§ 8 odst. 2 písm. b) - Předkupní právo
§ 8 odst. 3 - Příjmy,úrokové příjmy a jiné výnosy z držby směnky
§ 8 odst. 4 - Příjmy ze zdrojů v zahraničí
§ 8 odst. 5 - Příjmy a úrokové příjmy z dluhopisů vydaných v zahraničí
§ 8 odst. 6 - Příjmy a penzijní připojištění se státním příspěvkem
§ 8 odst. 7 - Příjem z pojištění osob
§ 8 odst. 8 - Příjem a společné jmění manželů

§ 9 - Příjmy z pronájmu
§ 9 odst. 1 - Příjmy z pronájmu jsou
§ 9 odst. 2 - Příjmy manželů z bezpodílového spoluvlastnictví
§ 9 odst. 3 - Základ daně z příjmů z pronájmu
§ 9 odst. 4, 5, 6 - Způsob uplatnění výdajů u příjmů z pronájmu
§ 9 odst. 7 - Příjmy z pronájmu podniku

§ 10 - Ostatní příjmy
§ 10 odst. 1 - Ostatními příjmy jsou
§ 10 odst. 1 písm. a) -Příležitostné příjmy a pronájmy DP
§ 10 odst. 1 písm. b) - Převod nemovitosti DP
§ 10 odst. 1 písm. c) - Převod účasti na společnosti DP
§ 10 odst. 1 písm. d) - Příjmy ze zděděných práv DP
§ 10 odst. 1 písm. e) - Přijaté výživné, důchody DP
§ 10 odst. 1 písm. f) - Podíl společníka obchodní společnosti DP
§ 10 odst. 1 písm. g) - Vypořádací podíl DP
§ 10 odst. 1 písm. h) - Výhry v loteriích, sázkách DP
§ 10 odst. 1 písm. ch) - Ceny z veřejných soutěží DP
§ 10 odst. 1 písm. i) - Ukončení účasti na společnosti DP
§ 10 odst. 1 písm. j) - Převod jmění DP
§ 10 odst. 1 písm. k) - Jednorázové odškodnění DP
§ 10 odst. 2 - Příjmy plynoucí manželům ze společného jmění manželů
§ 10 odst. 3 - Od daně z příjmů jsou osvobozeny
§ 10 odst. 4 - Základ daně ostatních příjmů
§ 10 odst. 5 - Příjmy z nabytí věci
§ 10 odst. 6 - Příjmy z nabývací ceny podílu
§ 10 odst. 7 - Příjem a důchod
§ 10 odst. 8 - Příjmy a ocenění majetku společnosti nebo družstva
§ 10 odst. 9 - Ostastními příjmy u zvýšení majetku jsou

§ 11 - Příjem spoluvlastníka
§ 12 - Příjem účastníka sdružení
§ 13 - Příjem spolupracující osoby

§ 13a - zrušen
§ 14 - zrušen

§ 15 - Nezdanitelná část základu daně z příjmů
§ 15 odst. 1 - Poskytnutí daru DP
§ 15 odst. 2 - Dary poskytnuté veřejnou obchodní společností DP
§ 15 odst. 3 a 4 - Nezdanitelná část základu daně z příjmů – bytové potřeby
§ 15 odst. 5 - Nezdanitelná část základu daně z příjmů – penzijní připojištění se státním příspěvkem a penzijní pojištění
§ 15 odst. 6 - Nezdanitelná část základu daně z příjmů – soukromé životní pojištění
§ 15 odst. 7 - Nezdanitelná část základu daně z příjmů – členské příspěvky
§ 15 odst. 8 - Nezdanitelná část základu daně z příjmů – zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
§ 15 odst. 9 - Nezdanitelná část základu daně z příjmů - ustanovení

§ 16 - Sazba daně z příjmů fyzických osob
§ 16a - Solidární zvýšení daně z příjmů

§ 17 - Poplatníci daně z příjmů právnických osob
§ 17 odst. 1 - Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou
§ 17 odst. 2 - Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky
§ 17 odst. 3 - Poplatníci daně z příjmů právnických osob – daňový rezident
§ 17 odst. 4 - Poplatníci daně z příjmů právnických osob – daňový nerezident

§ 17a - Zdaňovací období daně z příjmů

§ 18 - Předmět daně z příjmů právnických osob
§ 18 odst. 1 - Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou
§ 18 odst. 2 - Předmětem daně z příjmů právnických osob není
§ 18 odst. 3 - Předmět daně z příjmů u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání
§ 18 odst. 4 - Předmětem daně z příjmů u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, není
§ 18 odst. 5 - Předmět daně z příjmů poplatníka, který je veřejnou vysokou školou
§ 18 odst. 6, 7, 8 - Příjmy z činností vyplývající z poslání poplatníka, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání
§ 18 odst. 9 a 10 - Předmět daně z příjmů u veřejné obchodní společnosti
§ 18 odst. 11 - Předmět daně z příjmů u poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti
§ 18 odst. 12 - Předmět daně z příjmů u zdravotních pojišťoven
§ 18 odst. 13 - Předmět daně z příjmů poskytovatelů televizního a rozhlasového vysílání
§ 18 odst. 14 - Předmět daně z příjmů poplatníků provozujících zdravotnické zařízení

§ 19 - Osvobození od daně z příjmů
§ 19 odst. 1 - Osvobození DP
§ 19 odst. 1 písm. a) - Osvobození DP - členské příspěvky
§ 19 odst. 1 písm. b) - Osvobození DP - výnosy kostelních sbírek
§ 19 odst. 1 písm. c) - Osvobození DP - z cenově regulovaného nájemného z bytů
§ 19 odst. 1 písm. d) - Osvobození DP - příjmy z dividend
§ 19 odst. 1 písm. e) - Osvobození DP - příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy
§ 19 odst. 1 písm. f) - Osvobození DP - příjmy Fondu dětí a mládeže
§ 19 odst. 1 písm. g) - Osvobození DP - výnos z operací na finančním trhu s prostředky účtu rezervy pro důchodovou reformu podle rozpočtových pravidel
§ 19 odst. 1 písm. h) - Osvobození DP - příjmy plynoucí z odpisu závazků při oddlužení nebo reorganizaci
§ 19 odst. 1 písm. i)) - Osvobození DP - úrokové příjmy poplatníků
§ 19 odst. 1 písm. j) - Osvobození DP - příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje cenných papírů v majetku fondu
§ 19 odst. 1 písm. k) - Osvobození DP - podíly na zisku tichého společníka
§ 19 odst. 1 písm. l) - Osvobození DP - příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem
§ 19 odst. 1 písm. m) - Osvobození DP - příjmy plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období
§ 19 odst. 1 písm. n) - Osvobození DP - příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně a z úroků z přeplatků zaviněných orgánem sociálního zabezpečení,
§ 19 odst. 1 písm. o) - Osvobození DP - příjmy z fondů
§ 19 odst. 1 písm. p) - Osvobození DP - výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona
§ 19 odst. 1 písm. r) - Osvobození DP - příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění
§ 19 odst. 1 písm. s) - zrušeno
§ 19 odst. 1 písm. t) - Osvobození DP - příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně
§ 19 odst. 1 písm. u) - Osvobození DP - příjmy regionální rady regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním předpisem
§ 19 odst. 1 písm. v) - Osvobození DP - příjmy fondu Energetického regulačního úřadu z příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty držitele licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence
§ 19 odst. 1 písm. w) - Osvobození DP - úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti
§ 19 odst. 1 písm. x) - Osvobození DP - úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy
§ 19 odst. 1 písm. y) - Osvobození DP - úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky
§ 19 odst. 1 písm. z) - zrušeno
§ 19 odst. 1 písm. za) - Osvobození DP - příjmy Vinařského fondu stanovené zvláštním právním předpisem, a příjmy z podpory od Vinařského fondu,
§ 19 odst. 1 písm. zb) - Osvobození DP - příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle zvláštního právního předpisu
§ 19 odst. 1 písm. zc) - Osvobození DP - příjmy plynoucí z příspěvků výrobců
§ 19 odst. 1 písm. zd) - Osvobození DP - ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů
§ 19 odst. 1 písm. ze) - Osvobození DP - převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti
§ 19 odst. 1 písm. zf) - Osvobození DP - příjmy mateřské společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné společnosti
§ 19 odst. 1 písm. zg) - Osvobození DP - zisk převáděný řídící nebo ovládající osobě
§ 19 odst. 1 písm. zh) - Osvobození DP - příjem mimo stojícího společníka z vyrovnání
§ 19 odst. 1 písm. zi) - Osvobození DP - příjmy z dividend a jiných podílů na zisku
§ 19 odst. 1 písm. zj) - Osvobození DP - licenční poplatky plynoucí společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie
§ 19 odst. 1 písm. zk) - Osvobození DP - úroky vzniklé v zahraničí
§ 19 odst. 1 písm. zl) - Osvobození DP - výnosy z prostředků rezerv
§ 19 odst. 1 písm. zm) - Osvobození DP - příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
§ 19 odst. 1 písm. zn) - Osvobození DP - příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno
§ 19 odst. 1 písm. zo) - Osvobození DP - příjmy obdobné úrokovým příjmům
§ 19 odst. 2 - Osvobození od daně z příjmů se nevztahuje
§ 19 odst. 3 - Pro účely zákona o dani z příjmů se rozumí
§ 19 odst. 4 a 5 - Kdy lze osvobození od daně z příjmů uplatnit
§ 19 odst. 6, 7, - Osvobození od daně z příjmů - výklad pojmů
§ 19 odst. 8 ,9, 10 - Osvobození DP u poplatníka který je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie

§ 20 - Základ daně u daně z příjmů a položky snižující základ daně
§ 20 odst. 1 - Pro stanovení základu daně z příjmů platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6
§ 20 odst. 2 - Základ daně z příjmů u poplatníka v likvidaci
§ 20 odst. 3 - Základ daně z příjmů a změna administrátora
§ 20 odst. 4 - U komanditní společnosti se základ daně z příjmů stanovený podle § 23 až 33 snižuje o částku připadající komplementářům.
§ 20 odst. 5 - Základ daně z příjmů u společníka veřejné obchodní společnosti
§ 20 odst. 6 - Základ daně z příjmů u komplementáře komanditní společnosti
§ 20 odst. 7 - Základ daně z příjmů a vymezení poplatníci
§ 20 odst. 8, 9, 10 - Základ daně z příjmů a položky snižující základ daně u darů
§ 20 odst. 11 - Základ daně z příjmů - zaokrouhlení
§ 20 odst. 12 - Základ daně z příjmů - ustanovení

§ 20a - Rozdělení základu daně u poplatníka daně z příjmů právnických osob
§ 20b - Samostatný základ daně z příjmů

§ 21 - Sazba daně z příjmů

§ 22 - Zdroj příjmů DP
§ 22 odst. 1 - Zdroj příjmů pro účely daně z příjmů
§ 22 odst. 2 - Stálá provozovna dle zákona o dani z příjmů
§ 22 odst. 3 - Příjem společníka veřejné obchodní společnosti dosahovaný prostřednictvím stálé provozovny
§ 22 odst. 4 - Příjmem podle odstavce 1 se rozumí i nepeněžní plnění přijaté poplatníkem

§ 23 - Základ daně z příjmů
§ 23 odst. 1 - Základem daně z příjmů je
§ 23 odst. 2 - Zjištění základu daně z příjmů právnických osob
§ 23 odst. 3 - Položky zvyšující základ daně z příjmů
§ 23 odst. 3 písm. a) - Položky zvyšující základ daně z příjmů - zvýšené o částky
§ 23 odst. 3 písm. b) - Položky zvyšující základ daně z příjmů - snížené o částky
§ 23 odst. 3 písm. c) - Položky zvyšující základ daně z příjmů - které lze snížit o částky
§ 23 odst. 4 - Příjmy nezahrnované do základu daně z příjmů
§ 23 odst. 4 písm. a) - Příjmy, z nichž je daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou
§ 23 odst. 4 písm. b) - Příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně z příjmů
§ 23 odst. 4 písm. c) - Příjmy z nákupu vlastních akcií DP
§ 23 odst. 4 písm. d) - Příjmy již zdaněné DP
§ 23 odst. 4 písm. e) - Příjmy související s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaj DP
§ 23 odst. 4 písm. f) - Podíl na likvidačním zůstatku DP
§ 23 odst. 4 písm. g) - Příjem související s výdajem, který nebyl předmětem daně z příjmů nebo byl od daně osvobozen
§ 23 odst. 4 písm. h) - Částka vyplacená při snížení základního kapitálu DP
§ 23 odst. 4 písm. i) - Změna ocenění podílu ekvivalencí DP
§ 23 odst. 4 písm. j) - Rozdíl mezi oceněním nepeněžního vkladu a výší vkladu DP
§ 23 odst. 4 písm. k) - Změna reálné hodnoty pohledávky DP
§ 23 odst. 4 písm. l) - Změna reálné hodnoty podílu DP
§ 23 odst. 4 písm. m) - Rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů a vyplacenou částkou DP
§ 23 odst. 5 - Základ daně z příjmů a odpočet nákladů v rámci téhož druhu činnosti
§ 23 odst. 6 - Nepeněžní příjem vlastníka – pronajímatele DP
§ 23 odst. 7 - Ceny sjednané mezi spojenými osobami DP
§ 23 odst. 7 písm. a) - Ceny sjednané mezi kapitálově spojenými osobami DP
§ 23 odst. 7 písm. b) - Ceny sjednané u jinak spojených osob DP
§ 23 odst. 8 - Základ daně z příjmů a výsledek hospodaření
§ 23 odst. 9 - Základ daně z příjmů a úprava oceňovacího rozdílu
§ 23 odst. 10 - Zjištění základu daně z příjmů
§ 23 odst. 11 - Základ daně z příjmů u stálé provozovny
§ 23 odst. 12 - Ustanovení předchozích odstavců platí i pro poplatníky uvedené v § 2, pokud není v § 5 stanoveno jinak
§ 23 odst. 13 - Základ daně z příjmů u poplatníků, kteří nevedou účetnictví
§ 23 odst. 14 - Základ daně z příjmů při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví
§ 23 odst. 15 - Do základu daně z příjmů se zahrnuje
§ 23 odst. 16 - Základ daně z příjmů při prodeji podniku nebo jeho části
§ 23 odst. 17 - Základ daně z příjmů při nabytí majetku a závazků

§ 23a - 23d - Převod podniku nebo jeho samostatné části na společnost, výměna podílů, fůze a rozdělení společnosti,

§ 24 - Základ daně z příjmů a daňově uznatelné výdaje
§ 24 odst. 1 - Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů DP
§ 24 odst. 2 - Daň z příjmů a daňově uznatelné výdaje (náklady)
§ 24 odst. 2 písm. a) - DP a odpisy hmotného majetku
§ 24 odst. 2 písm. b) - DP a zůstatková cena vyjmenovaného hmotného majetku
§ 24 odst. 2 písm. c) - DP a zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody
§ 24 odst. 2 písm. d) - DP a příspěvky právnickým osobám
§ 24 odst. 2 písm. e) - DP a pojistné hrazené poplatníkem
§ 24 odst. 2 písm. f) - DP a pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění
§ 24 odst. 2 písm. g) - DP a výdaje na provoz vlastního zařízení
§ 24 odst. 2 písm. h) - DP a nájemné
§ 24 odst. 2 písm. ch) - DP a daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí
§ 24 odst. 2 písm. i) - DP - rezervy a opravné položky
§ 24 odst. 2 písm. j) - DP - výdaje na pracovní a sociální podmínky
§ 24 odst. 2 písm. k) - DP a výdaje na pracovní cesty
§ 24 odst. 2 písm. l) - DP a škody
§ 24 odst. 2 písm. m) - DP a výdaje na zabezpečení požární ochrany
§ 24 odst. 2 písm. n) - DP a výdaje na zabezpečení obranyschopnosti státu
§ 24 odst. 2 písm. o) - DP a pohledávky nabyté postoupením u poplatníka vedoucího daňovou evidenci
§ 24 odst. 2 písm. p) - DP a výdaje podle zvláštních zákonů
§ 24 odst. 2 písm. r) - DP a hodnota cenného papíru
§ 24 odst. 2 písm. s) - DP a hodnota pohledávky u poplatníka vedoucího účetnictví
§ 24 odst. 2 písm. t) - DP a vstupní cena majetku
§ 24 odst. 2 písm. u) - DP a daně zaplacené plátcem za poplatníka
§ 24 odst. 2 písm. v) - DP a účetní odpisy
§ 24 odst. 2 písm. w) - DP a nabývací cena akcie
§ 24 odst. 2 písm. x) - DP a paušální částky hrazené zaměstnanci
§ 24 odst. 2 písm. y) - DP – hodnota pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně společnosti
§ 24 odst. 2 písm. z) - DP a plnění restitučních nároků
§ 24 odst. 2 písm. za) - DP a náhrada za uvolnění bytu
§ 24 odst. 2 písm. zb) - DP a výdaje, které nejsou technickým zhodnocením
§ 24 odst. 2 písm. zc) - DP a výdaje, které nejsou daňovým výdajem
§ 24 odst. 2 písm. zd) - DP a výdaje na pořízení slevových karet
§ 24 odst. 2 písm. ze) - DP a pořizovací cena směnky při prodeji
§ 24 odst. 2 písm. zf) - DP a výdaje na restaurování uměleckého díla
§ 24 odst. 2 písm. zg) - DP a výdaje na likvidaci zásob
§ 24 odst. 2 písm. zh) - DP a náhrady cestovních výdajů
§ 24 odst. 2 písm. zi) - DP – smluvní pokuty a jiné sankce
§ 24 odst. 2 písm. zj) - DP a vstupní cena etiketovacího zařízení
§ 24 odst. 2 písm. zk) - DP a výdaje na civilní obranu
§ 24 odst. 2 písm. zl) - DP a výdaje hrazené nájemcem
§ 24 odst. 2 písm. zm) - DP a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
§ 24 odst. 2 písm. zn) - DP a výdaje na pořízení nehmotného majetku
§ 24 odst. 2 písm. zo) - DP a výdaje na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
§ 24 odst. 2 písm. zp) - DP a výdaje v souvislosti s odstraňováním živelných pohrom
§ 24 odst. 2 písm. zr) - DP a výdaje na tvorbu kulturních a sociálních potřeb
§ 24 odst. 2 písm. zs) - DP a náklady exekuce
§ 24 odst. 2 písm. zt) - DP a paušální výdaj na dopravu
§ 24 odst. 2 písm. zu) - DP a motivační příspěvek
§ 24 odst. 2 písm. zv) - DP a jmenovitá hodnota pohledávky z úvěru
§ 24 odst. 3 - DP - výdaje (náklady) u podnikatelské nebo jinak vymezené činnosti
§ 24 odst. 4 - DP - výdaje (náklady) a nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku
§ 24 odst. 5 - DP - výdaje (náklady) u prodeje najatého majetku
§ 24 odst. 6 - DP - výdaje (náklady) u upředčasně ukončené smlouvy o finančním pronájmu
§ 24 odst. 7 - DP - výdaje (náklady)u nabývací ceny podílu na obchodní společnosti
§ 24 odst. 8 - DP - výdaje (náklady) při prodeji podniku
§ 24 odst. 9 - DP - výdaje (náklady) u pohledávky nabyté při přeměně obchodní společnosti
§ 24 odst. 10 - DP - výdaje (náklady) u živelné pohromy
§ 24 odst. 11 - DP - výdaje (náklady) při prodeji neodepisovaného majetku
§ 24 odst. 12 - DP - výdaje (náklady) při prodeji podniku poplatníkem, který nevede účetnictví
§ 24 odst. 13 - DP - výdaje (náklady)u plátce daně z přidané hodnoty
§ 24 odst. 14 - DP - výdaje (náklady) u poplatníků, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup
§ 24 odst. 15 a 16 - DP - výdaje (náklady) nájemného u finančního pronájmu

§ 24a - Závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
§ 24b - Závazné posouzení poměru výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů

§ 25 - Uznání výdajů (nákladů) pro daňové účely dle zákona o daních z příjmů
§ 25 odst. 1 - Za daňově uznatelné výdaje (náklady) se nepovažují DP
§ 25 odst. 1 písm. a) - Výdaje (náklady) vynaložené na pořízení hmotného a nehmotného majetku DP
§ 25 odst. 1 písm. b) - Výdaje vynaložené na zvýšení základního kapitálu včetně splácení půjček DP
§ 25 odst. 1 písm. c) - Výdaje (náklady) vynaložené na pořizovací cenu cenného papíru DP
§ 25 odst. 1 písm. d) - Výdaje (náklady) vynaložené na pojistné hrazené za právnické osoby DP
§ 25 odst. 1 písm. e) - Výdaje (náklady) vynaložené na vyplácené podíly na zisku DP
§ 25 odst. 1 písm. f) - Výdaje (náklady) vynaložené na penále, úroky z prodlení a pokuty DP
§ 25 odst. 1 písm. g) - Výdaje (náklady) vynaložené na pojistné na sociální zabezpečení DP
§ 25 odst. 1 písm. h) - Výdaje (náklady) vynaložené na nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci DP
§ 25 odst. 1 písm. i) - výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou DP
§ 25 odst. 1 písm. j) - Výdaje nad limity stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy DP
§ 25 odst. 1 písm. k) - Výdaje (náklady) převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců DP
§ 25 odst. 1 písm. l) - Výdaje(náklady) vynaložené na tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů DP
§ 25 odst. 1 písm. m) - Výdaje (náklady) vynaložené na plnění ve prospěch vlastního kapitálu DP
§ 25 odst. 1 písm. n) - Výdaje (náklady) vynaložené na manka a škody přesahující náhrady DP
§ 25 odst. 1 písm. o) - Výdaje (náklady) vynaložené na zůstatkovou cenu vyřazeného hmotného a nehmotného majetku DP
§ 25 odst. 1 písm. p) - Výdaje (náklady) vynaložené na technické zhodnocení(§ 33) DP
§ 25 odst. 1 písm. r) - Výdaje (náklady) vynaložené na daně zaplacené za jiného poplatníka DP
§ 25 odst. 1 písm. s) - Výdaje (náklady) vynaložené na daň dědickou, darovací, daň z příjmů DP
§ 25 odst. 1 písm. t) - Výdaje (náklady) vynaložené na reprezentaci DP
§ 25 odst. 1 písm. u) - Výdaje (náklady) vynaložené na na osobní potřebu poplatníka DP
§ 25 odst. 1 písm. v) - Výdaje (náklady) vynaložené na tvorbu opravných položek na vrub nákladů s výjimkou uvedenou v § 24 DP
§ 25 odst. 1 písm. w) - Výdaje (náklady) vynaložené na úroky z úvěrů a půjček DP
§ 25 odst. 1 písm. x) - Výdaje (náklady) vynaložené na spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě DP
§ 25 odst. 1 písm. y) - Výdaje (náklady) vynaložené na úroky z odložených částek daní DP
§ 25 odst. 1 písm. z) - Výdaje (náklady) vynaložené na jmenovitou hodnotu pohledávky nebo pořizovací cenu postoupené pohledávky s výjimkou uvedenou v § 24 a § 10
§ 25 odst. 1 písm. za) - Výdaje (náklady) vynaložené na nájemné za umělecká díla, za restaurování uměleckých děl DP
§ 25 odst. 1 písm. zb) - Výdaje (náklady) vynaložené na pořízení uměleckých děl DP
§ 25 odst. 1 písm. zc) - Výdaje (náklady) vynaložené na odpis pohledávky nebo tvorbu opravné položky DP
§ 25 odst. 1 písm. zd) - Výdaje (náklady) vynaložené na úhradu závazku DP
§ 25 odst. 1 písm. ze) - Výdaje (náklady) vynaložené na rozdíl hrazené částky za nájemné DP
§ 25 odst. 1 písm. zf) - Výdaje(náklady) vynaložené na plnění poskytnuté zahraniční osobě DP
§ 25 odst. 1 písm. zg) - Výdaje (náklady) vynaložené na účetní odpisy DP
§ 25 odst. 1 písm. zh) - Výdaje (náklady) vynaložené na oceňovací rozdíl DP
§ 25 odst. 1 písm. zi) - Výdaje (náklady) vynaložené na kladný rozdíl mezi oceněním a souhrnem přeceněných složek majetku DP
§ 25 odst. 1 písm. zj) - Výdaje (náklady) vynaložené na nákup vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném snížení základního kapitálu DP
§ 25 odst. 1 písm. zk) - Výdaje (náklady) vynaložené na výdaje (náklady) mateřské společnosti DP
§ 25 odst. 1 písm. zl) - Výdaje (náklady) vynaložené na finanční výdaje (náklady),které závisí na zisku dlužníka DP
§ 25 odst. 1 písm. zm) - Výdaje (náklady) vynaložené na poskytnutí nealkoholických nápojů zaměstnancům DP
§ 25 odst. 1 písm. zn) - Výdaje (náklady) vynaložené na pojistné určené ke krytí budoucích závazků pojišťovny DP
§ 25 odst. 2 a 3 - Daň z příjmů a uznání výdajů (nákladů) pro daňové účely - souhrný výklad

§ 26 - Odpisy hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 26 odst. 1 - Stanovení odpisů hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 26 odst. 2 - Hmotným majetkem dle zákona o daních z příjmů se rozumí
§ 26 odst. 3 - Jiným majetkem dle zákona o daních z příjmů se rozumí
§ 26 odst. 4 - Dosažení vstupní ceny majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 26 odst. 5 - Odpisování hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 26 odst. 6 - Uplatnění odpisů hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 26 odst. 7 - Odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 26 odst. 8 - Uplatnění,přerušení odpisů hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 26 odst. 9 - Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky dle zákona o daních z příjmů
§ 26 odst. 10 - Hmotný majetek dle zákona o daních z příjmů - charakteristika

§ 27 - Majetek vyloučený z odpisování dle zákona o daních z příjmů
§ 28 - Odpisovaný hmotný majetek dle zákona o daních z příjmů - vlastnické právo

§ 29 - Vstupní cena hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 1 - Vstupní cena majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 1 písm. a) - Pořizovací cena dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 1 písm. b) - Vlastní náklady dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 1 písm. c) - Hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 1 písm. d) - Reprodukční pořizovací cena dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 1 písm. e) - Cena při nabití majetku zděděním nebo darováním dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 1 písm. f) - Hodnota technického zhodnocení dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 1 písm. g) - Přepočtená zahraniční cena dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 2 - Zůstatková cena dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 3 a 4 - Zvýšená vstupní cena majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 5 - Vstupní cena majetku ve spoluvlastnictví dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 6 - Zvýšená vstupní cena majetku u vlastníka dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 7 - Zvýšení nebo snížení vstupní ceny při zachování platné sazby dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 8 - Vstupní cena majetku před vložením do obchodní společnosti nebo družstva dle zákona o daních z příjmů
§ 29 odst. 9 - Vstupní cena hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů se nemění

§ 30 - Způsoby odpisování dle zákona o daních z příjmů
§ 30 odst. 1 - Doba odpisování dle zákona o daních z příjmů
§ 30 odst. 2 - Zrychlené odpisování dle zákona o daních z příjmů
§ 30 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Roční odpisy dle zákona o daních z příjmů
§ 30 odst. 9 - Zaokrouhlení odpisů dle zákona o daních z příjmů
§ 30 odst. 10 - V odpisování dle zákona o daních z příjmů započatém původním vlastníkem pokračuje

§ 30a - Mimořádné odpisy dle zákona o daních z příjmů
§ 30b - DP a odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření

§ 31 - Roční odpisové sazby dle zákona o daních zpříjmů
§ 31 odst. 1 - Maximální roční odpisové sazby dle zákona o daních z příjmů
§ 31 odst. 2, 3, 4 - Použití roční odpisové sazby dle zákona o daních zpříjmů
§ 31 odst. 5 - Roční odpisovou sazbu dle zákona o daních z příjmů nelze uplatnit
§ 31 odst. 6 - DP - za prvního vlastníka hmotného movitého majetku se považuje
§ 31 odst. 7, 8, 9 - DP - stanovení odpisů hmotného majetku při rovnoměrném odpisování

§ 32 - DP a zrychlené odpisování hmotného majetku

§ 32a - Odpisy nehmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
§ 32a odst. 1 - DP a daňový odpis nehmotného majetku
§ 32a odst. 2 - Za nehmotný majetek se pro účely zákona o daních z příjmů nepovažuje
§ 32a odst. 3, 4, 5 - DP - odpisy nehmotného majetku a právo užívání
§ 32 odst. 6 - DP - odpisy a technické zhodnocení nehmotného majetku
§ 32 odst. 7 - DP - odpisy nehmotného majetku a použití ustanovení

§ 32b - Nájem podniku dle zákona o daních z příjmů
§ 32c - § 32d - Nepeněžité vklady ze zahraničí dle zákona o daních z příjmů

§ 33 - Výklad pojmů dle zákona o daních z příjmů
§ 33 odst. 1, 4, 5 - DP - Technické zhodnocení hmotného majetku
§ 33 odst. 2 - DP - Rekonstrukce
§ 33 odst. 3 - DP - Modernizace

§ 33a - DP - Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením

§ 34 - Položky odčitatelné od základu daně z příjmů
§ 34 odst. 1, 2, 3 - Položky odčitatelné od základu daně z příjmů – daňová ztráta
§ 34 odst. 4, 5, 6 - Položky odčitatelné od základu daně z příjmů – výdaje (náklady) na realizaci projektů výzkumu a vývoje
§ 34 odst. 7, 8, 9, 10, 11 - Položky odčitatelné od základu daně z příjmů u poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, komanitní společnosti, družstva

§ 34a - DP - Závazné posouzení skutečnosti, zda se jedná o výdaje (náklady) vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje

§ 35 - Sleva na dani z příjmů

§ 35a - 35b - Sleva na dani z příjmů u poplatníka,kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky

§ 35ba - Sleva na dani z příjmů fyzických osob
§ 35ba odst. 1 - Sleva na dani z příjmů - poplatníci
§ 35ba odst. 1 písm. a) - Sleva na dani z příjmů – poplatník
§ 35ba odst. 1 písm. b) - Sleva na dani z příjmů – manžel, manželka
§ 35ba odst. 1 písm. c) - Sleva na dani z příjmů – invalidní důchod
§ 35ba odst. 1 písm. d) - Sleva na dani z příjmů – invalidní důchod III. stupeň
§ 35ba odst. 1 písm. e) - Sleva na dani z příjmů – průkaz ZTP/P
§ 35ba odst. 1 písm. f) - Sleva na dani z příjmů – student
§ 35ba odst. 2, 3 - Uplatnění slevy na dani z příjmů

§ 35c - Daňové zvýhodnění u daně z příjmů
§ 35c odst. 1, 2 - DP a daňové zvýhodnění na vyživované dítě
§ 35c odst. 3 ,4, 5 - DP a daňový bonus
§ 35c odst. 6, 7, 8, 9, 10 - DP a vyživované dítě - charakteristika
§ 35c odst. 11 - DP a uplatnění daňového bonusu
§ 35c odst. 12 - DP a daňový nedoplatek

§ 35ca - Uplatnění slevy u dílčího základu daně z příjmů

§ 35d - Snížení daně z příjmů
§ 35d odst. 1 - Nárok na slevu na dani z příjmů
§ 35d odst. 2 - Záloha na daň z příjmů
§ 35d odst. 3 - Měsíční sleva na dani z příjmů
§ 35d odst. 4, 5 - DP a vyplacený měsíční daňový bonus
§ 35d odst. 6, 7 - DP a roční zúčtování záloh
§ 35d odst. 8 - Přeplatek na dani z příjmů po slevě
§ 35d odst. 9 - DP a doplatek ze zúčtování

§ 36 - Zvláštní sazba daně u daně z příjmů
§ 36 odst. 1 - DP a zvláštní sazba daně – poplatník daně z příjmů právnických osob
§ 36 odst. 2 - DP a zvláštní sazba daně – poplatník daně z příjmů fyzických osob
§ 36 odst. 3 - Základ daně pro zvláštní sazbu daně z příjmů
§ 36 odst. 4 - Zvláštní sazba daně u dividendových příjmů DP
§ 36 odst. 5 - Základ daně pro zvláštní sazbu daně u příjmu mimo stojícího společníka
§ 36 odst. 6 - Zvláštní sazba daně DP a úrokové příjmy ze státních dluhopisů
§ 36 odst. 7 - Zvláštní sazba daně DP a poplatníci,kteří jsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie

§ 37, 37a, 37b, 37c, 37d - Použití ustanovení zákona o daních z příjmů

§ 38 - Směnné kursy DP

§ 38a - Zálohy dle zákona o daních z příjmů
§ 38a odst. 1, 2 - DP - zálohové období a poslední známá daňová povinnost
§ 38a odst. 3, 4 - Zálohy na daň z příjmů
§ 38a odst. 5 - Zálohy na daň z příjmů, pokud je dílčím základem daně příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků
§ 38a odst. 6 - DP a část zdaňovacího období
§ 38a odst. 7 - DP a změna poslední známé daňové povinnosti
§ 38a odst. 8, 9 - Poplatník není povinen platit zálohy na daň z příjmů
§ 38a odst. 10 - Poplatník zálohy při zápisu přeměny do obchodního rejstříku

§ 38b - Minimální výše daně z příjmů
§ 38c - Plátce daně z příjmů

§ 38d - Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů
§ 38d odst. 1 - Daň vybíraná srážkou z příjmů včetně záloh
§ 38d odst. 2 - Daň vybíraná srážkou u dividendových příjmů
§ 38d odst. 3 - Povinnost plátce daně odvést sraženou daň z příjmů
§ 38d odst. 4, 5 - Splnění daňové povinnosti DP
§ 38d odst. 6 - Delší lhůta u daně z příjmů vybírané srážkou
§ 38d odst. 7 - Potvrzení o sražení daně z příjmů
§ 38d odst. 8 - Vrácení přeplatku DP
§ 38d odst. 9 - Právní postavení organizační složky státu u DP
§ 38d odst. 10 - Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou
§ 38d odst. 11 - Plátcova pokladna DP

§ 38e - Zajištění daně z příjmů
§ 38e odst. 1, 2, 3 - Zajištění daně z příjmů u poplatníků,kteří nejsou daňovými rezidenti EU
§ 38e odst. 4 - Zajištění daně z příjmů - platnost ustanovení
§ 38e odst. 5 - Částka zajištění daně z příjmů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru
§ 38e odst. 6, 7 - Lhůta zajištění daně z příjmů
§ 38e odst. 8 - Rozhodnutí o snížení zajištění daně z příjmů
§ 38e odst. 9 - Zajištění daně z příjmů a nesplnění povinnosti plátce
§ 38e odst. 10 - Sražené zajištění daně z příjmů po skončení zdaňovacího období
§ 38e odst. 11 - Postup při správě zajištění daně z příjmů
§ 38e odst. 12 - Zajištění daně z příjmů a povinnost podat vyúčtování

§ 38f - Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí

§ 38fa - Platební zprostředkovatel dle zákona o daních z příjmů
§ 38fa odst. 1 - Platebním zprostředkovatelem DP je
§ 38fa odst. 2 - Povinnost oznámení u skutečného vlastníka příjmů úrokového charakteru ze zemí EU
§ 38fa odst. 3 - Skutečným vlastníkem příjmů úrokového charakteru se rozumí
§ 38fa odst. 4 - Platební zprostředkovatel DP a osoba nebo jednotka bez právní subjektivity zřízená v EU
§ 38fa odst. 5 - Platební zprostředkovatel DP a lhůty podání oznámení
§ 38fa odst. 6, 7 - Platební zprostředkovatel DP a povinnost zjištění,předání údajů
§ 38fa odst. 8, 9 - Platební zprostředkovatel DP - ustanovení

§ 38g - Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
§ 38g odst. 1 - Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – povinnost podání
§ 38g odst. 2 - Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – není povinnost podání
§ 38g odst. 3, 4 - Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob – uvedené příjmy

§ 38ga - zrušen

§ 38gb - DP a daňové přiznání v insolvenčním řízení

§ 38h - Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob
§ 38h odst. 1, 2, 3 - Výpočet zálohy daně z příjmů u fyzických osob
§ 38h odst. 4, 5 - Vypočtená záloha plátce daně z příjmů a prohlášení k dani fyzických osob
§ 38h odst. 6 - Období uplatnění slevy na dani z příjmů u fyzických osob
§ 38h odst. 7, 8, 9 - Platba záloh daně z příjmů fyzických osob
§ 38h odst. 10 - DP a odvod úhrnu sražených záloh fyzických osob
§ 38h odst. 11, 12, 13 - DP a zrušení povinnosti u sražení záloh
§ 38h odst. 14 - DP a zvýšení základu pro výpočet zálohy fyzických osob
§ 38h odst. 15 - Srážka záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů fyzických osob

§ 38ha - Solidární zvýšení daně u zálohy DP
§ 38ch - Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob

§ 38i - Odpovědnost plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

§ 38j - Povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
§ 38j odst. 1 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – povinnost plátce
§ 38j odst. 2, 3 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – mzdový list
§ 38j odst. 4, 5, 6, 7 - Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
§ 38j odst. 8, 9 - Přílohy k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
§ 38j odst. 10 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - částky sražené na pojištění SZ

§ 38k - Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, slevy na dani a daňového zvýhodnění
§ 38k odst. 1, 2 - Skutečnosti rozhodné pro poskytnutí měsíční slevy na dani z příjmů a měsíčního daňového zvýhodnění
§ 38k odst. 3 - Daňové zvýhodnění a sleva na dani z příjmů u pobírání mezd od více plátců daně
§ 38k odst. 4, 6 - Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
§ 38k odst. 5 - Daňové zvýhodnění a sleva na dani z příjmů - prohlášení k dani
§ 38k odst. 7 - Prokázání skutečností rozhodných pro poskytnutí měsíční slevy na dani z příjmů
§ 38k odst. 8 - Prokázání skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň z příjmů

§ 38l - Způsob prokazování nároku na odečet nezdanitelné části základu daně z příjmů, slevy na dani a daňového zvýhodnění
§ 38l odst. 1 - Nárok na snížení základu daně z příjmů
§ 38l odst. 2 - Nárok na poskytnutí slevy na dani z příjmů
§ 38l odst. 3 - Nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně z příjmů
§ 38l odst. 4 - Nárok na uplatnění slevy na dani z příjmů nebo na daňové zvýhodnění při studiu v zahraničí
§ 38l odst. 5 - Změna skutečností rozhodné pro přiznání nezdanitelné části základu daně z příjmů

§ 38m - Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

§ 38n - Daňová ztráta dle zákona o daních z příjmů

§ 38na - Daňová ztráta DP u obchodních, komanditních, akciových společností a družstev

§ 38nb - Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrů a půjček

§ 38nc - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

§ 38p - Odčitatelné položky a položky snižující základ daně z příjmů

§ 38r - Sleva na dani z příjmů formou investiční pobídky

§ 38s - Výpočet u nesplnění povinnosti vybrat nebo srazit daň z příjmů

§ 38t - Lhůta pro oznámení výplaty pojistného a výplaty zálohy na pojistné plnění DP

§ 39 - Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob
§ 39a - Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob
§ 39b - Registrační povinnost plátce daně z příjmů
§ 39p - Pravomoci vlády DP
§ 39q - Pravomoci Ministerstva financí DP

§ 40 - Přechodná a závěrečná ustanovení zákona o dani z příjmů

Přílohy k zákonu o daních z příjmů

Osobní nástroje