Logolink.png

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení - předmět úpravy
§ 2 - Pojistné na sociální zabezpečení

§ 3 - Poplatníci pojistného na sociální zabezpečení
§ 3 odst. 1 - Poplatníci pojistného SZ - charakteristika
§ 3 odst. 2 - Poplatníci pojistného SZ - zaměstnavatelé
§ 3 odst. 3 - Poplatníci pojistného SZ - zaměstnanci
§ 3 odst. 4 - Poplatníci pojistného SZ - OSVČ
§ 3 odst. 5 - Poplatníci pojistného SZ - Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
§ 3 odst. 6 - Poplatníci pojistného SZ - zahraniční zaměstnanci

§ 4 - Výše pojistného na sociální zabezpečení

§ 5 - Vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení
§ 5 odst. 1 - Vyměřovací základ SZ zaměstnance
§ 5 odst. 2 - Vyměřovací základ SZ a nezahrnuté příjmy zaměstnance
§ 5 odst. 3 - Vyměřovací základ SZ a zahrnuté příjmy zaměstnance
§ 5 odst. 4 - Určení vyměřovacího základu SZ pracovníka v pracovním poměru uzavřeném podle cizích právních předpisů
§ 5 odst. 5 - Vyměřovací základ SZ a vyplácení příjmu v cizí měně

§ 5a - Vyměřovací základ zaměstnavatele na sociální zabezpečení

§ 5b - Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné na sociální zabezpečení
§ 5b odst. 1 - Vyměřovací základ SZ OSVČ a určení výše příspěvku
§ 5b odst. 2 - Vyměřovací základ SZ OSVČ činí
§ 5b odst. 3 - Vyměřovací základ SZ z hlavní samostatné výdělečné činnosti OSVČ
§ 5b odst. 4 - Vyměřovací základ SZ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění

§ 5c odst. 1 - Vyměřovací základ SZ u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění
§ 5c odst. 2 - Vyměřovací základ SZ u zahraničního zaměstnance

§ 5d - Vyměřovací základy SZ - zaokrouhlení

§ 6 - Rozhodné období pro odvod sociálního pojištění
§ 7 - Sazby a výše pojistného na sociální pojištění
§ 8 - Odvod pojistného na sociální pojištění a jeho splatnost

§ 9 - Lhůty pro odvody pojistného zaměstnavatelem na sociální zabezpečení
§ 9a - Úhrn vyměřovacích základů SZ zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového spoření

§ 10 - Odvody pojistného SZ a mzdové účtárny
§ 11 - Odvody pojistného SZ za odsouzené nebo osoby ve výkonu zabezpečovací detence
§ 12 - Přechod povinnosti platit dlužné pojistné SZ

§ 13 - Podmínky odvodu pojistného SZ u OSVČ
§ 13a - Platba záloh na sociální pojištění u OSVČ

§ 14 - Stanovení výše zálohy na pojistné SZ u OSVČ
§ 14a - Splatnost záloh na pojistné SZ u OSVČ
§ 14b - OSVČ a povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení
§ 14c - OSVČ a povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění

§ 15 - OSVČ a povinnost podat OSSZ přehled o příjmech
§ 15 odst. 1 - OSVČ a podání přehledu o příjmech a výdajích na SZ
§ 15 odst. 2 - OSVČ a podání opravného přehledu při vyšším vyměřovacím základu SZ
§ 15 odst. 3 - OSVČ a podání opravného přehledu při nižším vyměřovacím základu SZ
§ 15 odst. 4 - OSVČ a údaj o určeném vyměřovacím základu SZ
§ 15 odst. 5 - Plnění povinností odvodu pojistného SZ při úmrtí OSVČ
§ 15 odst. 6 - OSVČ a účast SZ na důchdovém spoření

§ 15a - Maximální vyměřovací základy SZ

§ 15b - zrušen

§ 16 - Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění
§ 16a - Zahraniční zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění

§ 17 - Přeplatek pojistného SZ
§ 18 - Promlčení pojistného SZ
§ 19 - Způsob placení pojistného SZ

§ 20 - Penále na pojistném SZ
§ 20 odst. 1 - Nezaplacení pojistného SZ ve stanovené lhůtě
§ 20 odst. 2 - První platba penále na pojistném SZ
§ 20 odst. 3 a 4 - Povolení placení dlužného pojistného SZ ve splátkách
§ 20 odst. 5 - Podmínky, kdy se penále SZ neplatí
§ 20 odst. 6 a 7 - Za dlužné pojistné SZ se nepovažuje
§ 20 odst. 8 - Zaokrouhlení platby penále SZ
§ 20 odst. 9 - Postup při penále na pojistném SZ
§ 20 odst. 10 - Za dlužné pojistné SZ se považuje

§ 20a - Povolení splátek pojistného a penále SZ

§ 21 - Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení

§ 21a - zrušen

§ 22 - Pokuty za neplacení pojistného SZ
§ 22a - Pořadí plateb pojistného SZ
§ 22b - Pravděpodobná výše pojistného SZ
§ 22c - Uschovávání účetních záznamů o údajích pro odvod pojistného SZ
§ 22d - Vydání potvrzení týkající se pojistného, penále a přirážky k pojistnému SZ

§ 23 - Počítání času u podání předepsaného tiskopisu, žádosti nebo oznámení o placení pojistného SZ
§ 23a - Povinnost podání daňového přiznání u OSVČ a SZ
§ 23b - Vymezené pojmy u zákona o pojistném na sociální zabezpečení

§ 24 - Vydávání tiskopisů potřebných k hlášení údajů o placení pojistného SZ

§ 25 - Zvláštní ustanovení o pojistném na sociální zabezpečení
§ 25a - Úhrada odvedeného pojistného SZ
§ 25b - Převod poměné části pojistného SZ

§ 26 - Pojistné SZ placené zaměstnanci, organizacemi a malými organizacemi

§ 27 - Výše odvodu pojistného SZ u organizací a malých organizací
§ 27a - Vrácení části pojistného SZ

§ 28 - Úhrada pojistného SZ a příspěvek družstva

§ 28a - Poplatníci pojistného SZ jsou také

§ 29 - zrušen

§ 30 - Postup při rozhodnutí o penále,přirážce k pojistnému SZ nebo o pokutách

§ 31 - zrušen

§ 32 - Zrušující ustanovení
§ 33 - Přechodná ustanovení

Osobní nástroje