Logolink.png

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb. - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Předmět úpravy muzejního zákona

§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 2 - odst. 1 - Sbírka muzejní povahy
§ 2 - odst. 2 - Sbírkový předmět
§ 2 - odst. 3 - Muzeum
§ 2 - odst. 4 - Veřejné služby
§ 2 - odst. 5 - Vybrané veřejné služby
§ 2 - odst. 6 - Standardizované veřejné služby
§ 2 - odst. 7 - Poskytovatel standardizovaných služeb
§ 2 - odst. 8 - Garanti standardizovaných veřejných služeb

§ 3 - Centrální evidence CES
§ 4 - Žádost vlastníka sbírky o zápis do CES
§ 5 - Podmínka k zápisu sbírky
§ 6 - Zápis do centrální evidence sbírek CES
§ 7 - Povinnost vlastníka sbírky
§ 8 - Zrušení zápisu do centrální evidence CES

§ 9 - Ochrana sbírek
§ 9 - odst. 1 - Evidence sbírkových předmětů
§ 9 - odst. 2 - Zastavení,nebo zatížení sbírky
§ 9 - odst. 3 - Výkon povinností
§ 9 - odst. 4 - Provizorně uložené sbírky
§ 9 - odst. 5 - Vyřazování sbírkových předmětů

§ 10 - Práva vlastníka sbírek

§ 10a - Poskytnutí veřejných prostředků vlastníku sbírky
§ 10a - odst. 1 - Standard územní dostupnosti standardizované veřejné služby
§ 10a - odst. 2 - Standard časové dostupnosti standardizované veřejné služby
§ 10a - odst. 3 - Standard ekonomické dostupnosti standardizované veřejné služby
§ 10a - odst. 4 - Standard fyzické dostupnosti standardizovaných veřejných služeb
§ 10a - odst. 5 a 6 - Zajišťování standardizovaných veřejných služeb

§ 10b - Povinnosti garantů

§ 11 - Vývoz sbírek do zahraničí
§ 12 - Inventarizace sbírek
§ 13 - Kontrola dodržování zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
§ 14 - Sankce za porušení zákona

§ 15 - Vztah ke zvláštním právním předpisům
§ 15a - Využívání údajů z informačních systémů

§ 16 - Zmocňovací ustanovení zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
§ 17 - Přechodná ustanovení zákona o ochraně sbírek muzejní povahy

§ 18 - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
§ 19 - Změna zákona o státní památkové péči
§ 20 - Změna živnostenského zákona
§ 21 - Zrušovací ustanovení - Zrušuje se zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích.
§ 22 - Účinnost

Osobní nástroje