Logolink.png

Zápočet platových složek poskytovaných za časové období, delší než je rozhodné období

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pokud je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována mzda nebo plat za delší časové období než kalendářní čtvrtletí (např. pololetní, celoroční odměny) - potom se určí její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí, které je rozhodným obdobím, tato část se použije pro výpočet průměrné mzdy nebo platu. Zbývající část se zahrne do hrubé mzdy nebo platu v dalším (případně dalších) rozhodném období.
Počet období se určí podle toho, za jak dlouhé období tato složka náleží.
Při jejím rozdělování se přihlíží k odpracované době.


Právní rámec

§ 358 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Doplňující informace

Způsob určení výše částek a jejich přiřazení ke správnému období.

Příklad:
Pololetní odměna zúčtovaná ve výši 3.000,- Kč v měsíci červenci (za leden až červen). Rozpouštět ji budeme při výpočtu průměrné mzdy používaném pro 4.Q a 1.Q. následujícího roku. Částku vydělíme nikoliv 6 (tedy počtem měsíců, za které náležela), ale počtem odpracovaných hodin za 1. pololetí - dostaneme částku odměny odpovídající jedné hodině práce a tu vynásobíme počtem hodin odpracovaných za první čtvrtletí běžného roku. Takto vypočtenou částku zahrneme do příjmů pro výpočet průměru pro 4. čtvrtletí běžného roku.
Zbývající část bude zahrnuta až do příštího čtvrtletí.
Obdobně by se postupovalo, i pokud by odměna náležela za roční období, jen s tím rozdílem, že by se postupně rozpouštěla do čtyř čtvrtletí.

Odkazy

Odměňování

Osobní nástroje