Logolink.png

Zařazování předmětů do sbírek

Z Knihovna

Verze z 18. 8. 2011, 18:34; Kavan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Věc movitou nebo nemovitou, o níž organizace rozhodla, že se stává součástí sbírky (sbírkovým předmětem), zapíše organizace bez zbytečného odkladu do sbírkové evidence, tj. provede evidenční záznam k věci.

Právní rámec

§ 9 Zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Metodika

Organizace zašle vždy jednou za tři měsíce (počínaje dnem zápisu sbírky do CES) ministerstvu písemný návrh na změnu zápisu v CES (§ 7 odst. 2 zákona), jehož součástí jsou údaje evidenčních záznamů všech přírůstků do sbírky, zapsaných do sbírkové evidence v tomto období. Do doby než organizace obdrží oznámení ministerstva o provedení změny v zápisu v CES nelze tento sbírkový předmět vyvézt do zahraničí, zapůjčit jiné právnické nebo fyzické osobě a vynakládat na jeho ochranu či ošetřování účelově získané finanční prostředky z veřejných rozpočtů nad míru nezbytnou pro uchování fyzické podstaty sbírkového předmětu. Ministerstvo neposuzuje oprávněnost zařazení nového přírůstku do sbírky, ale pouze úplnost evidenčního záznamu. Oznámí-li ministerstvo, že změnu zápisu v CES neprovedlo z důvodu neúplnosti evidenčního záznamu, platí nadále ustanovení odst. 4.
Nepodá-li organizace po provedení evidenčního záznamu ke sbírkovému předmětu ve lhůtě podle odstavce 3 ministerstvu návrh na změnu zápisu v CES podle § 7 odst. 2 zákona, případně nepodá-li ani v následujícím tříměsíčním cyklu doplněný návrh poté, co jí ministerstvo oznámilo, že změnu zápisu v CES neprovedlo z důvodu neúplnosti evidenčního záznamu, a nemá-li tedy doklad o provedení změny v zápisu do CES. Přiřazení evidenčních čísel systematické evidence sbírkových předmětů dosud vedených pouze v chronologické evidenci, oznámí organizace ministerstvu vždy k 15.1. a k 15.11. každého roku vždy pro všechny sbírkové předměty zapsané do systematické evidence v uplynulých šesti měsících.

Odkazy

http://www.mkcr.cz
Muzeum

Osobní nástroje