Logolink.png

Zaměstnání, která nezakládají účast na nemocenském pojištění

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Vzhledem k tomu, že tato zaměstnání nezakládají účast na nemocenském pojištěni, neodvádí se z nich pojistné.

  • Dohoda o provedení práce (§ 75, ZP - pouze do 150 hod./rok u jednoho zaměstnavatele)
  • Krátkodobé zaměstnání (§ 6, z. o NP) - doba trvání kratší než 15 kalendářních dnů, ale nesmí se opakovat dříve než po uplynutí 6 měsíců a nesmí být uzavřeno před uplynutím lhůty 6 měsíců od skončení předchozího zaměstnání, které účast založilo
  • Zaměstnání malého rozsahu (§ 7, z. o NP) - zaměstnání na území ČR, trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů z částky nižší než 2.000,- Kč nebo tato není sjednána vůbec. Pokud by částka v některých měsících dosáhla 2.000,- Kč a více, účast na pojištění v těchto měsících vzniká
  • Odměny neuvolněných členů obecních zastupitelstev (u uvolněných vzniká pojištění dnem zvolení za člena obecního zastupitelstva)
  • Odměny statutárních orgánů - v akciové společnosti, státním podniku, společnostech s ručením omezeným a komanditních společnostech - jedná se o dozorčí rady a představenstva. ALE POKUD FUNKCE VYPLÝVÁ PŘÍMO ZE STANOV - POJISTNÉ SE SRÁŽÍ. (například u ředitele a.s.)
  • Společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté, - pokud nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou společností odměňováni (účast na důchodovém pojištění, bez nemocenského vzniká až z částky od 6.000,- Kč).
  • Členové družstva, kteří vykonávají činnost v jeho orgánech za odměnu mimo pracovněprávní vztah a výše odměny je předem určena. Účast na důchodovém pojištění rovněž vzniká jako v předchozím případě od 6.000,- Kč výše.

Právní rámec

§ 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§§ 6 a 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění


Doplňující informace

Protože se z nich neodvádí pojistné, nevstupují také do ELDZ a tudíž nejsou zahrnovány při výpočtu důchodů. Ale u některých se s ohledem k jejich výši sice neodvádí část pojistného na nemocenské pojištění, ale na důchodové ano (vzniká účast) - družstva, s.r.o. a komanditní společnosti, potom pokud je založena účast na důchodovém pojištění se ELDZ vést musí.


Odkazy

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - obsah

Odměňování

Osobní nástroje