Logolink.png

Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zlepšený výsledek hospodaření vytváří příspěvková organizace tehdy, jestliže jsou její skutečné výnosy spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než její provozní náklady.
Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace schvaluje zřizovatel, který určí jeho rozdělení do rezervního fondu a do fondu odměn.

Právní rámec

§ 30 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Účtování

Příděl do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě rozhodnutí zřizovatele:
Do fondu odměn         431/411
Do rezervního fondu       431/413

Metodika

Pokud je výsledek hospodaření kladný, podává příspěvková organizace svému zřizovateli písemný návrh na rozdělení výsledku hospodaření podle § 30 odst. 1 a § 32 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Rozdělení do fondů zaúčtujeme následovně:

 • Převod výsledku hospodaření do fondu odměn (podle § 32 odst. 2: 431 / 411
 • Převod výsledku hospodaření do fondu rezervního (podle § 30 odst. 1: 431 / 413

Pokud má příspěvková organizace vykázanou ztrátu z minulých let na účtu 432, a její výsledek hospodaření je kladný, musí nejprve uhradit ztrátu minulých let z výsledku hospodaření, a teprve následně (pokud jí něco zbude), požádá o rozdělení výsledku hospodaření. Úhrada ztráty – z horšeného výsledku hospodaření z rezervního fondu (podle ČÚS č. 704, bod 6.3.2. písm. d) : 413 / 431 nebo Úhrada ztráty – z horšeného výsledku hospodaření z účtu 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (podle ČÚS č. 704, bod 6.3.2. písm. d) : 432 / 431

Odkazy

Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje